Septemberforliget

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund[redigér]

Alle Overenskomster vedrørende Arbejdstid, Lønforhold, Priskuranter, Voldgifts-
regler m. m., som vare gjældende ved arbejdsstandsningens Begyndelse, vedbliver frem-
deles at være i Kraft, dog med de Modifikationer, som resultere af efterfølgende Be-
stemmelser. –
Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund erkjende
herved hinandens Berettigelse til henholdsvis at dekretere eller godkjene Arbejdsstands-
ning; dog maa ingen Lock-out eller Strejke af hvilken som helst Grund eller Omfang dekrete-
res eller godkjenes af nogen af Parterne, forinden den er vedtaget med mindst ¾ af de
afgivende Stemmer af en efter vedkommende Organisations Love dertil komptent For-
samling. At man agter at forlægge en saadanne Forsamling Forslag om Arbejdsstandsning
skal tilkjendegives den anden Hovedorganisations Forretningsudvalg ved særlig og anbe-
falet Skrivelse mindst 14 dage, før Arbejdsstandsningen efter Forslaget agtes iværksat, og der
skal paa samme Maade gives den anden Part Meddelelse om Forsamlingens Beslutning
mindst 7 Dage, forinden Arbejdsstandsningen iværksættes. Enhver af Parterne forpligter
sig til ikke at godkjende eller understøtte nogen Strejke eller Lock-out, saafremt den er
etableret i Strid med ovenstaaende Bestemmelser. Som Strejke eller Lock-out betragtes
det, hvis Værksteder eller Arbejdspladser systematisk affolkes eller efterhaanden lukkes
under Hovedorganisationens eller nogen under den hørende Organisation Medvirkning
eller under dens udtalte eller stiltiende Godkjendelse, efter at den fra Modpartens Side er
gjort bekjent dermed. Det vedtages derhos at det skal betragtes som Brud paa denne
Overenskomst, hvis Arbejder- eller Arbejdersgiverorganisationer, der staa udenfor de to
nævnte Hovedorganisationer eller have udmeldt sig af de, under Strid med nogen af
disse eller af de under dem kørende Organisationer understøttes af nogen ved nærværende
Overenskomst forpligtet Part. –
Overenskomster, der maatte blive afsluttede imellem de to Hovedorganisationer,
skulle respekteres og efterkommes af alle under dem hørende Organisationer under ved-
kommende Hovedorganisations Ansvar. –
Arbejdsgivenes Ret til at lede og fordele Arbejdet, samt til at anvende den efter
deres Skøn til enhver Tid passende Arbejdskraft anerkjendes, eventuelt støttes, af arbejdernes
Hovedorganisation. Overfor Arbejdere, en eller flere, hvem et bestemt Arbejde mod aftalt Veder-
lag (Akkord) uden noget Forbehold er overdraget, og som gjøre deres Skyldighed, ere Arbejds-
givere dog ikke berettigede til at forandre de Forhold, under hvilke saadant Arbejde ud-
føres, til Tab for Arbejderne, uden samtidig at godtgjøre dem det derved lidte økonomiske
Tab. Er der Uenighed i saa henseende, afgjøres den ved faglig Mægling, eventuelt Vold-
gift, som ogsaa afgjør Klager fra Arbejdsvigere eller Arbejdere over Brud paa Hovedreglen
eller misbrug af den. –
Fastlønnede Formænd eller Arbejdsledere skulle, saalænge de beklæder saadan Stil-
ling, have fuld Frihed til ikke at være Medlemmer af Arbejderorganisationer. Ved fast-
lønnede Formænd og Arbejdsledere forstaas saadanne, der i Forholdet overfor Arbejderne ere
Arbejdsgivernes Tillidsmænd, ikke deltage i Akkorder og ikke ere interesserede i Akkord-
overskud. –
Opsigelsesfristen for Overenskomster angaaende Priskuranter og øvrige Arbejdsfor-
hold fastsættes herefter til mindst 3 Maaneder, medens Opsigelsesterminen vil være af fast-
sætte i hvert enkelt Tilfælde i den paagjældende Overenskomst. Bestaaende Overens-
komster forblive uberørte af denne Bestemmelse indtil deres Udløb efter vedtagen Opsigelse. –
Efter Konfliktens Afslutning maa der ikke paa nogen af Siderne finde nogen Art
af Boyecotting Stede hverken overfor Arbejdsgivere eller Arbejdere. –
Ved Konfliktens Ophør gaa samtlige Arbejdere i Arbejde paa de samme Arbejds-
steder, hvor de vare beskjæftigede ved Konfliktens Begundelse. Ligesom det er en Selv-
følge, at samtlige Arbejdssteder aabnes samtidig og saa vidt muligt i samme Omfang som
ved Arbejdets Ophør, saaledes skulle samtlige Arbejdere ogsaa, saavidt Forholdene tilstede
det, gaa i Arbejde paa de samme Steder, hvor de vare beskjæftigede før Logk-out’en. –
Iøvrigt forudsætter det som selvfølgeligt, at De samvirkende Fagforbund vil være
villige til at al Magt sammen med Arbejdsgiverforeningen at virke for rolige, stabile og
gode Arbejdsforhold, først og fremmest derved, at der ikke under nogen Omstændighed fra
nogensomhelst Organisations Side lægges Hindringer i Vejen for nogensomhelst Arbejder for at
benytte sin naturlige Ret til at udføre saa meget og saa godt Arbejde, som hans Evner og
Uddannelse tillader ham, ligesom det ogsaa maa betragtes som særligt vigtigt, at Hoved-
organisationerne samvirke til at hæmme overdreven Nydelse af spirituøse Drikke, hvor
saadan muligt maatte finde Sted. En opsigelsesfrist mellem Arbejdsgivere og Arbejdere
erkjendes tillige i adskillige Fag for at være i begge Parters Interesse. Det samme gjælder
med Hensyn til Ordningen af Betalingen for Overarbejde, Ordningen af Lærlingenes Løn-
ningsforhold under Akkordarbejde og Oprettelse af nogenlunde ensartede Volgiftsregler i
alle Fag for Afgjørelse af faglig Strid. Hovedorganisationerne ere derfor enige om at sam-
virke til en for begge Parter tilfredsstillende Løsning af disse Forhold. –
I Tilfælde af, at nogen underordnet Organisation eller nogen enkelt Arbejder eller
arbejdsgiver formenes at have gjort Brud paa nærværende Overenskomst, skal Spørgs-
maalet – hvis der ikke i de bestaaende Overenskomster eller i nærværende Overenskomst
findes andre Regler, eller hvis Anvendelsen af disse Regler ikke har ført til nogen Ord-
ning – først gjøres til Gjenstand for Behandling af Hovedorganisationernes Forretningsud-
valg. Opnaas ikke derved en tilfredsstillende Ordning, kan enhver af Hovedorganisationerne
gjennem Forretningsudvalget bringe Spørgsmaalet ind for Kjøbenhavns Landsover- samt
Hof og Stadsret som vedtaget Værnething ved Søgsmaal mod den anden Hovedorgani-
sation paa den Vegne, som formenes at have gjort Brud paa Overenskomsten.
Saafremt en af Hovedorganisationerne formenes at have gjort Brud paa Overens-
komsten, kan Spørgsmaalet herom af den anden Hovedorganisations Forretningsudvalg
ligeledes indbringes for den nævnte Ret. –
Foranstaaende Overenskomst underskrives af Forretningsudvalget for De samvir-
kende Fagforbund paa samtlige derunder hørende Organisationers Vegne og eventuelt de
enkelte uden for dette staaende Arbejderorganisationers paa den ene Side, med bindende
virkning for samtlige nævnte Organisationer, og af Forretningsudvalget for Dansk Arbejds-
giver- og Mesterforening paa samtlige under denne hørende foreningers og Virksomheders
Vegne paa den anden Side, med bindende Virkning for samtlige disse Foreninger og Virk-
somheder.
De under de to Hovedorganisationer hærende Foreninger eller Virksomheder skulle
ikke ved – før eller efter Overenskomstens Afslutning – at træde ud af Hovedorganisa-
tionen kunne løse sig fra de Forpligtelser, disse ved nærværende Overenskomst ere
gaaede ind paa. De vedblive at staa ved Magt, indtil Overesnkomsten for disses Ved-
kommende opsiges af nogen af Hovedorganisationerne.

Midlertidige Bestemmelser[redigér]

Samtlige nu eksisterende Konfliktpunkter indenfor Snedkerfaget (herunder indbe-
fattet den ved Skrivelse af 10de April d. A. fra Snedkerlavets Afdeling for Bygningssned-
kere i Kjøbenhavn fremsatte og paa Fællesmødet den 13de s. M. refererede, men ikke be-
handlede Klage) behandles og afgjøres af et Udvalg, hvortil de to Hovedorganisationers
Forretningsudvalg hver udnævner 4 Delegerede, under Ledelse af en af de Delegerede i
Fællesskab valgt sagkyndig Mand.
Eventuel Forhandling skal omfatte samtlige under Konglikten hørende Arbejder-
Organisationer uanset om disse henhøre under Arbejdernes Hovedorganisation eller ej.
Lock-out’en hæves senest tre Dage efter at Overenskomsten, derunder ogsaa om den
indenfor Snedkerfaget eksisterende Konglikt, er tilvejebragt

Kjøbenhavn, den 5te September 1899

Bilag[redigér]

<poem> I Tilslutning til ovenstaaende under D.D. underskrevne Overenskomst har Forret- ningsudvalget for henholdsvis Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund endvidere vedtaget med bindende Virkning for de nævnte Hovedorganisationer: 1) At der ved Ordningen af praktiske Arbejdsforhold ikke fra nogen af Hovedorganisa- tionernes Side maa fastsættes eller godkendes nogen Bestemmelse, der staar i Modstrid med Bestemmelserne i ovenstaaende Overenskomst. 2) Saafremt nogen af Hovedorganisationerne formener, at der er gjort brud paa denne Regel, kan den indbringe Spørgsmaalet for Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, indtil det kan henvises til en permanent Voldgiftdomstol, overfor hvilken der ved Lov er fastsat samme Vidnepligt som overfor Landets almindelige Domstole. Denne Vold- giftsdomstol skal bestaa af 7 Medlemmer, af hvilke hver af Parterne vælger 3 uden- for vedkommende Organisations Bestyrelse, og Formanden vælges af disse 6 i Forening blandt landets Jurister. Saasnart denne Voldgiftsdomstol er oprettet, træder den straks i Stedet for Hof og Stadsretten i alle Forhold vedrørende ovenstaaende Over- enskomst (jfr. dennes 10. og 11. stykke). 3) Nu bestående skriftlige Overenskomster mellem Arbejdsgivere og Arbejdere vedrørende Arbejdsordningen i de respektive Fag forbliver uberørte af Bestemmelserne i oven- staaende Overenskomst, 4de Stykke, og kunne kun bortfalde ved lovlig Opsigelse. <poem> Kjøbenhavn, den 5te September 1899.