Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/499

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Første Kapitel. 7

Danske Magazin 4de Række VI, 77 ff. og S. 90, hvor den brandenburgske Statsafsending i Kjøbenhavn endog fortæller, at de danske Adelsmænd holdt talrige Møder i et vist Hus i Kjø- benhavn og havde gjort Udkast til en Haandfæstning.

»^ Danske Samlinger 2den Bække in, 8 og 37. Jvfr. Danske Magazin 4de Række VI, 83 — 84, der stemmer ganske godt hermed.

^^) Kristian V^s egenhændige Dagregfister for 1692 i Gehej- mearch. Aarsb. VI, S. 272. Hvorledes Griffenfeldts "Rygte selv længe efter hans Fald er bleven mishandlet i Hofkredsene, viser den tidligere nævnte Indberetning til Ludvig XIV, som en fransk Ambassadør affattede, da han havde været her 1693 til 1695. (Ny kgl Samling Nr. 676).

") Geharch. Aarsb. VI, 296.

^) Uddrag af Jens Bircherods Dagbøger ved Ghr. Molbech (Kjbhvo. 1846) S. 221.

«i) Testamenter S. 16 § 7.

®') Kristian V's Journal for 1694, 23 Februar, hvor man ser den unge Grev Frederik Ahlefeldt begjære Kongens Samtykke til at gifte sig med en Datter af Grev Reventlow (Danske Kongers Historie Nr. 184).

"^) En Undtagelse skete, da Konrad Reventlow af Kristian V fik Lov til at oprette Grevskabet Reventlow-Sandberg i Slesvig, thi dette kom til at nyde alle Friheder, som tilkom Grevskaberne i Danmark. (1681 — 1685.) Se Neues staatsbiirgerliches Ma- gazin n, S. 118.

««) Se Danske Magazin 4de Række VI, S. 94-^95.


Andet Kapitel.

>) Se f. £x. Instruxeme for Stiftamtmænd og Amtmænd i Gehejmearch. Aarsb. 2det Bind og Instruxen for Slotsloven i Norge af 1704 i Nye Danske Magazin III, femte Hefte 8. 146. ff.

») Forordning af 24. Febr. 1688.

') Om Forslag til at indføre KoUegiestyrelsen allerede før 1660 se Ghr. Bruun: Et Bidrag til den rette Forstaaelse af Enevældens Indførelse i Danmark 1660 i Hist. Tids- skrift 5te Række 2det Bind S. 655—56.

«) Reskript af 13. November 1661.

') Meddelelser fra Rentekammerarc hivet 1873—76 S.