Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/518

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


26 Henvisninger.

Historie i Kristian IV»8 Tid (Kjbhvn. 1883) S. 196). Man kan af Kongens Udtalelser red denne Lejlighed tydelig se, at han fandt de indenlandske Adelsmænd selyraadige og slet op- dragne.

") Forordning af 14 Sept. 1695, Oap. V, jvfr. Forordning af 26. Sept. 1691.

'*) 5te Akt, 3dje Scene. Suhm Nye Samlinger o. s. v. II, S. 73. Denne dramatiske Satire er ogsaa udgiyet af S. Birket Smith, Kjøbenhavn 1871.

") Nyt historisk Tidsskrift I. 523.


Sjette Kapitel.

') Om det her nævnte Træk med Hensyn til Bønderne se 8ahm: Nye Samlinger o. s. v. I, 227; Langebek: Udkast til Souverænitets Historien anf. St. S. 26, og Nye danske Magazin IV, 293. Angaaende Provisionalordonnancen henvises til Holberg: Danmarks Riges Historie (Udgave 1754) III. S. 484 ff., og Ohr. Bruun: Et Bidrag til den rette For- staaelse af Enevældens Indførelse i Danmark 1660, Hist. Tidsskrift 5te R., U, S. 656 ff.

"i) Minerva for 1792, 3dje Bind S. 181.

') Jvfr. Instnix af 17. Januar 1661 for en Kommission, der skulde afgive Betænkning om Tilstandene i Norge. Det frem- hæves netop her, at alt er henset til den gemene Mands G^vn og Forlettelse (Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, S. 58).

  • ) Instrux for Amtmændene i Danmark af 8. Marts 1690 i

Geharch. Aarsb. II, 280.

  • ) Se f. Ex. Samlinger til jydsk Historie o. s.v. V, 117:

YIU, 359. Uddrag af JensBircherods Dagbøger, udgivne ved Chr. Molbech (Kjbhvn. 1846) S. 471.

^) Om disse Træk se Forordning af 12. Febr. og 31. Marts 1661 og 1. Mig 1662, samt Forordningen af 28. Febr. 1679, altsas efter den skaanske Krigs Slutning, da Forholdene vare i høj Grad vanskelige. Det indskærpes senere flere Gange stærkt med Hensyn til Bønderne paa de kongelige Ryttergodser (Forordning af 20. Decbr. 1684 § 5 og 15. Juni 1686). Jvfr. Forordn, af 15. Jan. 1701 om, hvad der ved Opgjørelsen af en Bondes Dødsbo skal bevares ved Gaarden; men her var det næppe noget Hu-