Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/526

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

34

Henvisninger.

Vemmetoftes Historie III, 134 er kommen til at give en urigtig Forestilling om Størrelsen af de almindelige Heste her i Landet. Han har nemlig fulgt den Angivelse hos Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed S. 542, hvorefter Palmen, der sædvanlig brugtes som Maal for Hestenes Højde, var 3+25 Tomme. Men i Slutningen af 17. Aarhundrede regnedes Palmen til lidt over 4 Tom., hvilket giver en ikke ringe Forskjel. I begge de her citerede Forordninger og i Danske Lov 5-12-3 sættes udtrykkelig 14 Palmer lig halvtiende Kvarter sjællandsk Maal.


Ottende Kapitel.

1) S. 28-24.

2) Et interessant Sted om den Gavn, forskjellige Stater (f. Ex. Holland, Frankrig, Sverige) havde havt af den stigende Handel, staar i Fyrstelig Tankering (Dske Magazin IV, 4, 277).

3) Med Hensyn til de nævnte Exempler paa Regeringens Indgriben i Handel og Skibsfart i ældre Tid se Danske Samlinger V, 143; Kongebrev af 29. Novbr. 1568 og Instrux for Statholder P. Hvitfeldt af 27. Februar 1574 § 14-16 (Brandt anf. St. I, 231); Fyhn: Efterretninger om Kjøbstaden Kolding (Kjbhvn. 1848) S. 191; Slange: Kristian IV's Hist. S. 884; Historisk Tidskr. II, 218.

4) Sponneck: Om Toldvæsen i Almindelighed og det danske Toldvæsen i Særdeleshed (Kjbhvn. 1846) 2den Del S. 13-14.

5) Instruxen for Kommercekollegiet af 22. Sept. 1670 og den for Kommercedirektøren i Norge af 29. August 1682 findes i Geharch. Aarsb. II, 204 og 244. Den senere Instrux for Kommercekollegiet af 1704, der findes i Instruxbog Nr. 2, indskærper stærkt, hvad der kan gjøres for at ophjælpe Kjøbstæderne.

6) Reskr. af 24. Febr. 1705.

7) Om alt dette findes en Række Træk i Protokollerne over Kommissionerne udi Raadstuen for Kjøbenhavns Slot.

8) Kjøbenhavns Diplomatarium III, 583; Rasmussen Søkilde og S. Jørgensen: Hillerslev og Østerhæsinge Sogne (Odense 1881) S. 5.

9) Man træffer en Mængde Reskripter, saa om det ene, saa om det andet af disse Punkter. Her skal nævnes Reskripter af