Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/534

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

42

Henvisninger.

Tidsskrift 3. Række I, 233-34, fremdeles Holberg: Danmarks og Norges Stat 3. Udgave, hvor Erichsen har omarbejdet, hvad der vedrører Island (1762) S. 377. Herefter have nogle ment, at der kun blev udredet 800 Rdlr. om Aaret i Handelsafgift, aabenbart en alt for lav Angivelse.

28) Holberg anf. St. Forordningerne af 12. Februar 1680 og 13. Maj 1682 vise, at det var paatænkt at overdrage Handelen til et samlet Kompagni; men, som man kan se af Forordningen af 5. December 1682, traadte allerede nu Tanken frem om en Bortforpagtning af de enkelte Havnes Handel, om end her ligesom med et Kompagni som et Mellemled imellem de enkelte Handlende og Regeringen. Naar Erichsen anf. St. udtaler Tvivl om, at noget Kompagni kom i Stand 1681, har han sikkert Ret. En Indberetning fra Rentekammeret til Kongen af 3. Januar 1684 (Rentekammerprotokol) viser, at Forsøgene paa at faa dannet et islandsk Handelskompagni vare slaaede fejl.

29) Se om disse Træk M. Stephensen: Island i det attende Aarhundrede (Kjbhvn. 1808). S. 316 og 324.

30) Kjøbenhavns Diplomatarium V, 749. M. Stephensen anf. St. De Kjøbmænd, der drev Handelen paa Island, paastode 1706, at de havde forstrakt Landets Indbyggere i de nærmest foregaaende slette Aar med ikke mindre end 24,265 Bdlr. 1 Mk. 14 Sk. (Danske Kongers Historie Nr. 235, S. 184).

31) Danske Kgs. Historie Nr. 236, S. 534.

32) Forordningerne af 12. Februar 1680 og 13. Maj 1682 vise, at der paa den Tid har været paatænkt en Forandring, saaledes at Handelen skulde drives af det samme Kompagni, som den Gang ønskedes oprettet for at overtage Handelen paa Island. Men, som det er omtalt ovenfor i Note 28, kom dette Kompagni ikke i Stand. Frederik Gabel vedblev at være Eneherre over Handelen paa Færøerne.

33) Forordning af 30. Maj 1691; J. Landt: Beskrivelse over Færøerne (Kjbhvn. 1800); Ny kirkehistoriske Samlinger VI, 501.


Ellevte Kapitel.

1) Om Ændringer i Skattegrundlaget se Reskript af 24. Septbr. 1672 og Forordning af 28. Januar 1682; Nedsættelse af Kop og Ildstedskatten nævnes i Rentekammerprotokol ved 29. Oktober 1692