Side:Forslag til Danmarks Riges Grundlov (1939).djvu/7

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

7

Ingen Udgift maa afholdes, som ikke har Hjemmel i den af Rigsdagen vedtagne Finanslov eller i en af Rigsdagen vedtaget Tillægsbevillingslov eller midlertidig Bevillingslov.

§ 43.

Rigsdagen vælger fire lønnede Revisorer. Disse gennemgaar det aarlige Statsregnskab og paaser, at samtlige Statens Indtægter er opført deri, og at ingen Udgift uden Hjemmel i Finansloven eller anden Bevillingslov har fundet Sted. De kan fordre sig alle fornødne Oplysninger og Aktstykker meddelt. Forandringer i disse Bestemmelser kan ske ved Lov.

Det aarlige Statsregnskab — med Revisorernes Bemærkninger — forelægges Den Forenede Rigsdag til Beslutning.

§ 44.

Hvert af Rigsdagens Ting er berettiget til at foreslaa og for sit Vedkommende vedtage Love.

§ 45.

Forinden et for et af Tingene forelagt Lovforslag kan endeligt vedtages, skal det undergives tre Behandlinger i det Ting, for hvilket det er forelagt, og to Behandlinger i det andet Ting, jfr. dog Stk. 2, 2det og 3die Punktum, og § 39, sidste Stykke. Naar et Lovforslag, efter at være behandlet i det Ting, for hvilket det er forelagt, oversendes til det andet Ting, bestemmer dette uden Forhandling, om Forslaget straks skal overgaa til sidste Behandling eller forinden skal drøftes i et Udvalg.

Et Lovforslag, der fremsættes for Den Forenede Rigsdag, skal, inden det endeligt vedtages, undergives tre Behandlinger i denne. Forslag, der fra Rigsdagens Ting oversendes til Den Forenede Rigsdag i Henhold til § 46. Stk. 1. undergives een Behandling. Forslag, der oversendes i Henhold til § 46, Stk. 2, undergives to Behandlinger.

§ 46.

Naar et Lovforslag er vedtaget i det ene Ting, bliver det i den Form, hvori det er vedtaget, at forelægge det andet Ting; hvis det dèr forandres, gaar det tilbage til det første; foretages her atter Forandringer, gaar Forslaget paa ny til det andet Ting. Opnaas da ikke Enighed, oversender Formanden for det sidstnævnte Ting Lovforslaget til Den Forenede Rigsdag, hvor det straks henvises til Udvalg.

Til Den Forenede Rigsdag oversendes ligeledes saadanne af Regeringen fremsatte Forslag, hvis videre Behandling eller endelige Vedtagelse i et af Tingene ved stedfunden Afstemning har faaet Flertal imod sig. Tinget kan ikke til en saadan Afgørelse knytte nogen Udtalelse.

§ 47.

I den ordentlige Rigsdagssamling kan intet Lovforslag fremsættes af Regeringen senere end den 15. Februar. Undtagelse herfra kan dog ske, naar særlige Forhold gør det paakrævet.

§ 48.

Ethvert nyt Medlem afgiver, naar hans Valg er godkendt, en højtidelig Forsikring om at ville holde Grundloven.