Side:Grundlovssagen.pdf/76

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 76 -

grundlag findes i en eller i flere andre hjemmelsbestemmelser i traktaten, kan artikel 235 ikke anvendes.

Artikel 235 kan heller ikke erstatte traktatændringsproceduren, tidligere artikel 236, nu Unionstraktatens artikel N.
Henvisningen til "denne Traktat" i artikel 235 er en henvisning til Traktaten om Det Europæiske Fællesskab. Bestemmelsen kan således ikke anvendes til regulering af områder, som ikke er omfattat af denne traktat, herunder til regulering inden for afsnit V (Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik) og afsnit VI (Retlige og Indre Anliggender) i Traktaten om Den Europæiske Union. [I fodnote: Traktaterne om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og om Det Europæiske Atomenergifælleskab (EURATOM) indeholder i henholdsvis artikel 95, stk. 1, og i artikel 203 bestemmelser, der svarer til TEF artikel 235.]
Det fremgår af Unions-tratatens artikel M, at afgrænsningerne mellem de forskellige traktater skal respekteres. Det retlige system, herunder de retsgrundlag, som de enkelte traktater indeholderm kan ikke undermineres gennem anvendelse af retsgrundlag i andre traktater. Det fremgår af artikel L, litra c), at EF-Domstolen har kompetence til at påse, at artikel M overholdes.
Anvendelse af artikel 235.
Artikel 235 skal - som andre bestemmelser i traktaten fortolkes og anvendes i lyset af den faktiske og retlige udvikling i medlemslandene og i Fællesskabet. Ved anvendelsen af artikel 235 må det i øvrigt tages i betragtning, at en foranstaltning kan vedrøre eller have tilknytning til flere områder, ligesom der kan være overlapninger og glidende overgange mellem de forskellige områder.
Om bestemmelsen i en given sammenhæng og på et givet tidspunkt kan/skal benyttes som hjemmelsgrundlag afgøres af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed og på grundlag af forslag fremsat af Kommissionen. Europa-Parlamentet kan udtale sig om spørgsmålet.
Det fremgår af bestemmelsen, at vedtagelse af en retsakt med hjemmel i artikel 235 forudsætter enstemmighed i Rådet. En retsakt med hjemmel i artikel 235 kan således aldrig vedtages mod et medlemsland, som finder, at betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen ikke er opfyldt.
Retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner, herunder retsakter som er baseret på artikel 235, kan gøres til genstand for legalitetskontrol, hvorunder også