Side:Grundlovssagen.pdf/88

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 88 -

Kommissionen trak i maj 1989 direktivforslaget tilbage og fremsatte til afløsning heraf i juni 1989 tre forslag omfattende hver sin persongruppe (henholdsvis studerende, pensionister, der tidligere har været erhvervsaktive, og andre ikke-erhvervsaktive) og med hvert sit hjemmelsgrundlag.

Direktivforslagene blev bl.a. drøftet på møder i Folketingets Markedsudvalg den 17. november 1989 og den 15. december 1989. Der kunne herunder ikke konstateres flertal imod direktivet om opholdsret for studerende, mens der var flertal imod regeringens forhandlingsoplæg om også at vise større imødekommenhed over for de øvrige to direktivforslag.

Drøftelserne gav anledning til, at Markedsudvalget stillede følgende spørgsmål til justitsministeren (spørgsmålet nr. 49 af 18. januar 1990):

"Under henvisning til drøftelserne på Markedsudvalgets møder den 17. november 1989 og den 15. december 1989 vedrørende retsgrundlaget for vedtagelse af direktiverne om opholdsret udbeder udvalget sig fra justitsministeren en redegørelse for den fortolkning af art. 235, som fører til, at regeringen kan anbefale, at direktivet om opholdsret for pensionister og restgruppen vedtages med hjemmel i denne artikel."

I Justitsministeriets svar af 26. april 1990 er bl.a. anført følgende:

"B. Direktivforslagene vedrørende tidligere erhvervsaktive og restgruppen.
1. Som bekendt er de tre verserende direktivforslag om henholdsvis studerende, tidligere erhvervsaktive og restgruppen forelagt Rådet, efter at Kommissionen i maj 1989 havde trukket det forslag tilbage, som den havde fremsat i 1979, og som havde omfattet alle tre grupper.
Den danske holdning til 1979-forslaget blev fastlagt i 1979-80, dvs. før Domstolen afsagde de vidtrækkende domme, der er omtalt ovenfor. Holdningen var endvidere bestemt af, at forslaget under drøftelserne i Rådsregi efterhånden blev unødigt restriktivt over for studentergruppen.
Fra dansk side blev det gjort gældende, at Fællesskabets mål, herunder fjernelse af hindringer for den frie bevægelighed for personer efter traktatens art. 3, litra c, ikke