Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/113

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

103

A. B. J. Clausager. — Rasmus Claussen.

Rigsdagsmænd, naar de ledes i god Retning og frigjøres for alt Partivrøvl. En god sund Forstand, en ærlig Vilje og en honnet Karakter maa være nok til at gjøre Fædrelandet Nytte som Rigsdagsmand, og disse Betingelser har den unge Clausager.

Om han vil Udbytte dem, er et Spørgsmaal; men det staar jo til at haabe og ønskeligt vilde det være, om den sympatetiske Bonde maatte sikre sig en smuk og agtet Stilling paa Thinge.


Rasmus Claussen.

Redaktør, Nykjøbing paa Falster. Født den 3. Februar 1835.


Maribo Amts 4de Valgkreds hører til de berømte. Den har havt den Ære elleve Gange at sende den geniale Monrad ind paa Thinge. Ligefra det første Valg den 4de Decbr. 1849 og til han i November 1865 nedlagde sit Mandat for en Tid at gaa i frivillig Landflygtighed har han repræsenteret denne Kreds, alene med Undtagelse af 4 Maaneder i 1853, da han ikke stillede sig og afløstes af den brave Redaktør Chr. Jørgensen. Denne traadte frivillig tilbage og gav atter Plads for Monrad, der saa godt som uden Modstand holdt Kredsen, indtil han nedlagde Mandatet. Han har staaet paa Valgtribunen som Biskop, som Overskoledirektør, som Kultusminister og som Konsejlspræsident, og han vilde rimeligvis den Dag idag have været Folkethingsmand for Maribo 4de, hvis han ikke selv havde skaaret Forbindelsen over.

Da han gik sin Vej, stod Kampen mellem Skolelærer A. C. Hansen og Hother Hage; den Første sejrede med 556 Stemmer mod 543 og holdt Kredsen gjennem flere Valg, indtil i 1869 Pastor Schleppegrell slog ham.

Saa kom i 1872 Rasmus Claussen, der vel ved alle senere Valg har havt nogen Modstand at overvinde, men dog først var i Fare ved Valget den 3die Januar 1879, da han af 1881 afgivne Stemmer ikke naaede Halvdelen, men kun 935, medens Løjtnant, Grosserer Hage trængte stærkt ind paa Livet