Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/252

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

242

Lund. — Jakob Madsen.

eller det salvelsesfulde. Der var over hans Tale ligesom over hans Person udbredt noget overmaade naturligt og ligefremt.

Lund er en høj, kraftig og statelig Mand med et sjælden aabent og venligt Ansigt. Tilhørerne spurgte ofte, hvem den ranke, høje Mand var, og naar saa Svaret lød: „Præsten Lund”, hørte man gjerne et: „Aa ja, det kunde jeg tænke.” Han ligner en Præst uden dog alligevel at have det udpræget præstelige ved sig.

Og Lund er dog Præst i Ordets bedste Forstand. Han er en nidkjær Sjælehyrde, der har et sjælden godt Lov i sin Menighed, og et ikke almindeligt Vidnesbyrd om hans Iver havde man deri, at han hver anden Søndag rejste fra Kjøbenhavn til Arninge for at prædike for sin Menighed.

Enhver Kreds kunde være glad ved en saadan Repræsentant, og i Rigsdagen burde han grumme nødig savnes. Det vakte derfor en virkelig Sorg, da Lund paa Valgdagen den 26de Juli blev slaaet af den politiske Ignorant Wederkinch-Madsen, der er amerikansk Dr. phil. og har et Handelskursus i Kjøbenhavn.

Maribokredsen har foruden de tidligere nævnte Repræsentanter sendt følgende Mænd til Thinge: Prokurator G. Aagaard, Pastor P. W. T. Schøtt, Redaktør Chr. Jørgensen, Pastor N. L. Krogh, Gaardmand Chr. Blak og Redaktør J. R. Dein.


Jakob Madsen.

Gaardejer i Bur pr. Holstebro. Født den 21. Maj 1815.


Gaardmand og Sognefoged Jakob Madsen af Bur ved Holstebro repræsenterede Ringkjøbing Amts 3dje Valgkreds — Holstebro — i Folketinget.

Allerede i 1858 kom Madsen ind i Thinget. Han holdt sig ved tre følgende Valg, vel altid efter Kamp, men dog uden stort Besvær. Ved Valget til Rigsraadets Folkething i 1865 valgtes derimod Justitsraad, Birkedommer C. N. Petersen,