Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/276

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

266

Gottlieb Petersen. — Jens Rasmussen.

Alles Haand vendt mod sig. Kun hans mest fanatiske Partifæller sluttede sig om ham, medens de mindre begejstrede stillede sig køligt ligeoverfor ham og end ikke generede sig for at give morsomme Historier om ham til bedste.

Heller ikke hans redaktionelle Virksomhed har været tiltalende. Han har her ret kunnet give sin Bitterhed Spillerum og han har sandelig ikke generet sig. Ved Siden deraf har han havt det Uheld at komme slemt for Skade et Par Gange, og det paa en Maade, der just ikke særligt kvalificerer ham til Sandhedsvidne. Da han i sin Tid udgav „Morgenbladet”s smagløse Parodi paa et ministerielt Forsvar for Provisoriet som skær og ren Sandhed, anfaldt „Dagens Nyheder” ham paa det eftertrykkeligste. Han søgte Hjælp hos Domstolene, men fik her en af de Domme, man kun nødtvungen lader sidde paa sig. Sligt generer imidlertid ikke en Natur som Hr. Gottlieb Petersens, der befinder sig lige lykkelig trods alt.

Hr. Petersen har ikke vundet Laurbær, hverken som Politiker eller som Journalist; han har just heller ikke vundet Begejstring som Borger i den smukke lille fyenske Kjøbstad. Den Erkjendelse skal dog ydes ham, at han er en velbegavet Mand, og at han er flittig og virksom i sin borgerlige Dont.


Jens Rasmussen.

Gaardejer i Veddinge pr. Jyderup. Født den 28de August 1822.


Holbæk Amts femte Valgkreds, der har Valgsteb i Nykjøbing paa Sjælland, har nu 23 Gange valgt Repræsentant til Folkethinget, men kun en eneste Gang sendt en virkelig dygtig Mand ind paa Tinge. Det var, da den i 1861 valgte Chr. Rimestad, men han repræsenterede kun Kredsen i en Samling.

Den gamle Balthazar Christensen mødte den 5te Marts 1864 i Rigsraadets Folketing for „Holbæk femte”, men Aaret efter trak han sig tilbage. Ogsaa den i sin Tid bekjendte Landmaaler Reinhold Jensen har engang været sendt til Folke-