Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/343

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

333

Brandes.

Dr. phil. Kjøbenhavn. Født den 21de Oktober 1847.


I de senere Aar er der næppe noget enkelt Valg, der har vakt mere almindelig Opmærksomhed end Suppleringsvalget paa Langeland den 22de September 1880. Grunden hertil var den, at Dr. phil. Edvard Brandes opstilledes som Venstres Kandidat.

Redaktør G. Petersen i Svendborg, Øens mangeaarige Repræsentant i Folkethinget, havde af private Hensyn nedlagt sit Mandat, og Kredsen var altsaa ledig. Uagtet det forud var givet, at en Venstremand atter vilde blive valgt, vidste man, at Højre denne Gang vilde anspænde sine Kræfter for saameget som mulig at vanskeliggjøre Modstanderen Sejren. En halv Snes Dage før Valget annonceredes Højres Kandidat, Redaktør H. Wulff af Kjøbenhavn og kort efter bekjendtgjorde Venstrebladene, at Dr. phil. Edv. Brandes var deres Mand.

Dette vakte almindelig Forbavselse; thi for det Første var det ubekjendt, at Brandes beskjæftigede sig med Politik, og for det Andet fandt man det dristigt at sende en af Førerne for de moderne radikale Ideer ud paa Valg i en Landkreds. Forsøget var dristigt, men viste, hvilken ubegrænset og fuldt ud berettiget Tillid de radikale Venstreførere havde til deres Indflydelse paa Landbefolkningen.

Højre indledede Kampen med en Række Smaafægtninger, under hvilke Relgionsspørgsmaalet vistnok blev draget noget for stærkt frem. I Begyndelsen synes Brandes slet ikke at ville have givet Møde før paa selve Valgdagen; men da Beretningerne lød til Kjøbenhavn om Højres Angreb paa ham, forandrede han Beslutning og ilede til Langeland.