Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/345

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

335

Brandes. — Dønnergaard.

noget isoleret over ham, som om han ikke ret følte sig hjemme i det Selskab, og man ser ham ogsaa kun sjælden i fortrolige Samtaler med andre Medlemmer. Han har talt enkelte Gange, særlig om Universitetsforholdene og om Skolevæsenet, og det er hver Gang lykkedes ham at gjøre en vis Opsigt, men han glemmes hurtig igjen. Han taler godt, kritiserer morsomt, taler gjerne fra Leveren og er ikke uden Lune. Men, det nytter ikke at negte det, han har ikke hjemme i det politiske Liv, og han føler sig ikke hjemme der. Allerede hans Valgkamp viste, at han manglede politisk Indsigt, og det er mere og mere blevet klart, at han ogsaa mangler politisk Interesse. Det kan ikke Andet end fremkalde Smil at se Brandes valgt ind i Udvalg om Brandvæsen, Kreditvæsen, Dyrlægevæsen og deslige. Brandes er Venstremand saavel ifølge Anlæg som ifølge Udvikling, men han kan ikke være Partislave. Det viste han i sine Udtalelser om idet kongelige Teater, hvor han gik imod sine allernærmeste Meningsfæller, og det viste han, da han imod hele Demokratiet gjorde absolut Front imod Kvaksalversympatierne og tog Parti for Lægevidenskaben.

Han er et fortrinligt Hoved og en Kritiker af første Rang. Saavel i Tidsskriftet „det nittende Aarhundrede” som i senere Ugeblade har han leveret Bidrag af høj Værd og vist sig som en Stilist af Rang, og hans kritiske Studier af inden- og udenlandsk Skuespilkunst have vakt stor og fortjent Anerkjendelse. Ogsaa som dramatisk Forfatter har han vist sig ganske heldig. Som Videnskabsmand skal han have erhvervet sig Navn som en Kjender af gamle østerlandske Sprog. Han har altsaa Evner, der paa flere Omraader kunde gjøre Nytte, men i den politiske Kamp og i Partikævlets Tjeneste komme disse Evner ikke til deres Ret.


Dønnergaard.

Gaardejer i Onsager. Født den 22de Januar 1854.


Ved den flinke Gaardejer H. P. Andersens Død var Holbæk 2den, Tschernings gamle Valgkreds, atter bleven