Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/371

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

361

Claudi.

Claudi.

Stiftsprovst i Ribe. Født den 5te Maj 1818.


Stiftsprovst Claudi har kun siddet faa Aar i Landstinget og har kun sjælden ladet sin Stemme høre i Debatten. I de kirkelige Spørgsmaal har dog selvfølgelig den paa dette Omraade velfunderede Mand taget Del i Diskussionen, men ellers sidder han stille paa sin Plads i Salen.

Claudi er Student fra 1836 og blev 1840 teologisk Kandidat med bedste Karakter til alle Prøver. Han fik tidlig Embede og vandt Navn som en særdeles dygtig og nidkjær Præst. Som Stiftsprovst i Ribe nyder han megen Anseelse baade blandt sine Kaldsfæller og i sin Menighed. Han skal, foruden at være en nidkjær Sjælesørger, være en praktisk Mand, der paa flere Omraader har lagt megen Habilitet for Dagen. Da han tillige er en Mand med politisk Interesse og med paalidelige og grundfæstede Anskuelser, kan man let forstaa, at Blikket fæstedes paa ham som Landstingsmand, navnlig da kirkelige og pædagogiske Spørgsmaal stod paa Dagsordenen, og Gejstligheden saagodtsom slet ikke var repræsenteret paa Rigsdagen.

Han opstilledes da ogsaa som Kandidat ved et Suppleringsvalg i Begyndelsen af 1878, men faldt, vistnok nærmest ved Mangel paa Organisation fra Højres Side, for Venstremanden Clausager. Ved det almindelige Omvalg samme Aar valgtes han derimod og er nu den eneste Præst i Rigsdagen, idet Zahle traadte frivillig ud af Folketinget og Pastor Lund faldt ved sidste Valg. For de Spørgsmaals Vedkommende, der angaa Kirken og Skolen, er det et Held, at en saa dygtig, praktisk og indsigtsfuld Mand som Claudi har Sæde paa Rigsdagen; men i andre Sager vil han næppe blande sig stort.

Claudi er en trofast Højremand, der utvivlsomt staar fast i Kampen om Landstingets Ligeberettigelse; men hans milde og medgjørlige Natur krymper sig sikkert under Stridens Bitterhed, og han er vistnok villigere end de fleste til at række Haanden ud til Forlig. Han er en begavet og kundskabsrig Mand med mange gode Interesser, og han er en saare elskværdig Personlighed.