Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/387

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

377

Estrup. — Fallesen.

men det er en bekjendt Sag, at det var Kongen, der af eget Initiativ og aldeles overraskende for Estrup hængte Elefantordenen om hans Hals.

Man kan dømme om Estrups Politik, som man vil, saa maa man erkjende, at Landet har Grund til at være stolt af saadan en Søn, der har ofret sin Konge og sit Fødeland saa megen Kjærlighed og saa ualmindelige Kræfter. Det er umuligt at sige, hvor lang hans Fremtidsbane som Førsteminister endnu vil blive eller hvilke Opgaver en kommende Tid vil stille til ham; men saameget er sikkert: Han er en historisk Person med en historisk Opgave, og Monrad har sikkert truffet det rette, naar han siger, at da Venstre i Utide hejsede Parlamentarismens Banner, „kaldte den stille Magt ad Estrup, og Estrup kom”.


Fallesen.

Kammerherre. Chef for det kongelige Teater i Kjøbenhavn. Født den den 29de Januar 1817.


Kammerherre Fallesen er Militær og var anset for en dygtig og kundskabsrig Artilleriofficer. Som saadan har han med Ære deltaget i vore to sidste Krige og vist sig som en modig og intelligent Soldat. Under Tilbagetoget fra Dannevirke i 1864 kom han i Berøring med den bekjendte engelske Korrespondent Mr. Gallenga, og denne sluttede sig nøje til den sprogkyndige og fintdannede Fallesen. I sine Skildringer fra Krigen har Gallenga tegnet et meget sympatetisk og smukt Billede af ham.

Ved Krigens Slutning var Fallesen Medlem af Grænsereguleringskommissionen og modtog for sin Virksomhed her Udmærkelser baade af den danske og den prøjsiske Regering. Ved den derefter følgende Armereduktion gik Fallesen af, men udnævntes til Oberst og Chef for Bornholms Væbning. Fra denne sidste Stilling er han ogsaa traadt tilbage, og hans militære Charge er nu Oberst udenfor Numer i Forstærkningen. Der-