Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/461

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

451

Chr. Nielsen. — H. C. Nielsen.

have taget Del i de lokale Venstrebevægelser i sin Hjemstavn, hvor han er en meget agtet og anset Mand, og paa den Konto valgtes han saa til Medlem af vort Førstekammer. Der gik ved hans Indtræden Ry af hans forvovne Venstresind, men nogen Bekræftelse herpaa har man hidtil ikke faaet. Han taler meget sjælden og aldrig i nogen festlig skarp Form. Heller ikke ser han synderlig farlig ud; han har et mildt og venligt Ansigt med et ganske intelligent Præg, og gjør mere Indtrykket af at være en pæn Provinskjøbmand med ret slebne Sæder, end af en Bonde med Hugaftendentser. Han skal være et godt Hoved og hans Kolleger forsikre om ham, at han er en meget brav og velmenende Mand, der paa ingen Maade nærer virkelig radikale Tilbøjeligheder. Endnu har man da heller slet ikke mærket til saadanne, og det rimeligste er, at han som Flertallet af vore Bønder i Virkeligheden baade er besindig, praktisk og fornuftig, naar han faar Lov til at raade sig selv. Hans Fremtræden er tiltalende og net, og intet tyder paa, at hans Valg enten var farligt eller uheldigt.


H. C. Nielsen.

Stiftamtmand i Ribe. Født den 14. December 1805.


Stiftamtmand Nielsen var indtil for kort Tid siden kongevalgt Medlem af Landstinget. Han er født i Thisted og blev i 1825 Student fra Ribe Skole. Fem Aar efter blev han juridisk Kandidat med en god første Karakter. I 1835 blev han Avditør i Armeen og 2 Aar efter tillige Regimentskvartermester. I 1841 udnævntes han til Overavditør, og under Krigen i 1848 fungerede han som Intendant for Nørrejylland. Efter Krigens Slutning blev han Amtsforvalter i Ribe, og fra dette Embede overgik han i 1855 til sit nuværende: Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt.

Nielsen har gjort sig bekjendt som en udmærket Embedsmand og anses for at være Landets dygtigste Amtmand. Med