Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/63

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

53

Bille.

hørte man den Dag: „Gudskelov at Bille er der.” Da Forhandlingen omsider afsluttedes, og Bille kom ud, blussende og echaufferet af den heftige Kamp, samledes Højre omkring ham, trykkede hans Haand og bevidnede ham paa mange Maader sin Erkjendtlighed for hans Dyst. Han bragte vel heller ikke den Dag Sejren hjem, men mere Hæder og Anerkjendelse end sædvanlig. I sin Valgkreds har Bille vel en temlig kraftig Støtte, men vistnok heller ikke nogen stor personlig Sympati. Han har for en Del de samme Stillere som i 1861, men den store Vælgermasse holder nærmest paa Bille, fordi man ikke kan være bekjendt at vrage en saadan Kapacitet, og fordi man ikke for nogen Pris vil have en Socialist, og det er jo det eneste, der har været Fare for.

Det stærkeste Anløb, der har været gjort paa Bille var, da Pio stillede sig, men om nogen alvorlig Fare var der dog heller ikke den Gang Tale. Bille repræsenterer nu den største Valgkreds i Danmark, et utilbørlig Monstrum af en Valgkreds, der, hvis der var Gran af Retfærdighedsfølelse hos Folkethingets Flertal, vilde, overensstemmende med Grundlovens Bud, blive delt i 4 a 5 Kredse. Den Størrelse, Kredsen nu har og Befolkningens Beskaffenhed, gjør Kredsen til den uroligste i Landet, og om Valgmøder eller deslige kan der næsten ikke være Tale, dertil er Publikum for livligt. Endog paa en Valgdag har man jo havt Spektakler, saa at Bille ikke kunde komme til Orde, og han og Valgbestyrelsen, da Talerstolen stormedes, maatte retirere ud igjennem Vinduerne. Bliver Valgkredsen delt, vil sagtens mindst en Socialist komme ind i Rigsdagen, men deri er der jo heller ingen Ulykke. Derimod vil Bille da kunne vente at beholde en sikker og rolig Kreds, medens hans nuværende Stilling i 5te Kreds paa ingen Maade er helt uden Fare.

Billes store Veltalenhed er ofte nævnt i denne Skildring, og der er sikkert ingen, der vil benægte, at han er en fuldendt Taler. Det er ikke det mindst mærkelige ved Bille, at han er en lige stor Mester i at føre Ordet og Pennen, noget, der ellers ikke almindelig forenes. Billes Veltalenhed er blændende. Hans Organ er kraftigt, undertiden lidt haardt, men ikke uden Velklang. Hans Herredømme over Sproget er vidunderligt,