Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/39

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

29

bestemtes det, at der i næste Statsraadsmøde skulde tages Bestemmelse om Permittering i det Større, og at det midler­tidig skulde overlades til Krigsministeren, forinden at foretage Permittering i det Mindre, hvor Omstændighederne tillode det.
 Spørgsmaalet om Hjempermittering kom saaledes atter paa Bane i {{sp|Geheime-Statsraadsmødet den 26. September; men uagtet Udenrigsministeren udtalte, at der ikke kunde være nogen Fare ved at lade større Permitteringer finde Sted, da alle Beretninger viste, at de allierede Flaader snarest muligt skulde gaae tilbage, og da navnlig Landtropperne paa de allierede Flaader, paa hvilke den større Indkaldelse af Landmilitair havde været beregnet, allerede vare sendte tilbage, fraraadede Krigsministeren dog at indskrænke Troppeantallet til den sædvanlige Vinterstyrke og udvirkede, at den allerhøieste Resolution blev affattet saaledes:
 Vi ville allernaadigst, at der af den paa Sjelland forsamlede Styrke hjempermitteres saa- mange, at der kun bliver tilbage, hvad skjønnes nødvendigt til Tjenestens Bestridelse under de bestaaende Forhold.
 De i Geheime-Statsraadsmødet udtalte Ønsker om Hjem­permittering vare imidlertid af en saa indtrængende Natur, at Krigsministeren ikke kunde undlade at rette sig efter samme; men han vedblev endnu stedse at holde en ikke ringe Deel af den extraordinaire Styrke inde, nemlig 226 Mand Artillerister, 264 Mand Dragoner og 400 Heste. Ved den foregaaede Hjemsendelse nedbragtes det maanedlige Behov dog saaledes, at Ministeren under 6. December kunde tilmelde Finantsministeren, at han in d til videre fra 1. October kun vilde behøve circa 16,000 Rd. maanedlig istedetfor de 76,000 Rd., som han ifølge Resolutionerne af 22. Februar og 24. Marts havde oppebaaret indtil ultimo September.