Den danske Rigsdag/3/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 508-509

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Holck, Andreas Ulrik Oxholm, Menighedsforstander i Kjøbenhavn, er født den 29. Maj 1844. Han var nok oprindelig Kjøbmand, men havnede efter forskjellige Livsomskiftelser som „Præst” i Kjøbenhavn for et metodistisk Samfund. Ingen vidste, at han gav sig af med Politik, før han den 24. Maj 1881 slog ned i Viborg Amts fjerde Valgkreds imod den trofaste Venstremand Søren Kjær. Holck optraadte meget radikalt og viste sig i Besiddelse af en sjælden Gave til at vinde Bondebefolkningen. Kampen antog en overordentlig skarp og særdeles personlig Form, men Kjær sejrede, rigtignok saa stærkt trængt af Holck, at Højre maatte kaste deres Stemmer over paa Kjær for at frelse ham. Ved Valget to Maaneder senere bukkede Kjær under for den nye Profet, der under Valgkampen fik en vistnok afgjørende Støtte af Jens Busk. Dog fast sidder Holck næppe i denne Valgkreds. I Rigsdagen har han sluttet sig nær til Berg og har talt flere Gange fra et udpræget radikalt Standpunkt. Han taler godt og med megen Lethed, men noget stærkt Indtryk af den forvovne Folketaler har man dog ikke faaet. Han er utvivlsomt en ret begavet Mand, men han rummer vistnok stærke Lidenskaber og megen Bitterhed. Han er en ivrig Totalafholdenhedsmand og er Medudgiver af et Blad med en religiøs og humanistisk Tendents.