Den danske Rigsdag/3/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 522-523

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Nyholm, H. C., Ejer af Ellinggaard i Vendsyssel, er født den 29. April 1832. Hans Fader var den bekjendte Etatsraad Nyholm til Baggesvogn, der baade som Stænderdeputeret, som Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling og som Landstingsmand deltog i vort politiske Liv. Sønnen følte sig ogsaa tidlig tiltrukken af Politiken, og stillede sig i 1861 ved Folketingsvalget i Vrejlev, men faldt. I 1864 forsøgte han sig forgæves i Hjørring, men under Grundlovskampen i 1866 naaede han Valg sidstnævnte Sted. Han blev dog kun i Folketinget i en Valgperiode og kom ikke til at spille nogen Rolle. I 1869 stillede han sig ikke, men i 1872 og 1873 var han Højres Kandidat ved Valgene i Hjørring, men bukkede begge Gange med meget smukke Minoriteter under for Jungersen. Hans Udtalelser vare dog allerede den Gang saa blakkede, at mangen Højremand hellere saa Jungersen valgt, end ham. Saa svingede han efterhaanden helt over i Venstre, og da Redaktør Vogelius ikke længere saa sig istand til at repræsentere Frederikshavnskredsen, blev Nyholm den 24. Maj 1881 opstillet som Venstres Kandidat og vandt en afgjort Sejr. Ved Julivalget stod han uden Modkandidat. Han kom ind paa Rigsdagen paa et højst bevæget Tidspunkt, og han troede om sig selv, at han var kaldet til at spille en Rolle, og fik andre til at tro det samme. I det vigtige Fællesudvalg i 1881 blev han ved Højres Hjælp sat ind som et mæglende Medlem, men det viste sig snart, at han paa ingen Maade var den rette Mand under en saa vanskelig Situation. Han har i Folketinget udmærket sig nogle Gange ved at tale højst ungdommelig og i en Tone og en Form, der har været særdeles „folkelig”. Han er et godt Hoved og taler let, men han vil aldrig faa Betydning eller vinde rigtig Tilslutning, fordi han mangler det Vederhæftighedens Præg, der dog endnu er nødvendigt for at slaa an. I Vendsyssel har han spillet en betydelig Rolle dels som Amtsraadsmedlem og dels i Landboforeningerne. Han er Formand for Repræsentantskabet for den nørrejydske Kreditforening for Landejendomsbesiddere.