Folkebevægelsen mod EU m.fl. mod Statsminister Poul Nyrup Rasmussen: Østre Landsrets kendelse af 18. august 2000 (Lydoptagelse)

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Udskrift af Østre Landsrets Retsbog

Den 18. august 2000 kl. 14.00 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbygningen i Nuuk.

Som dommere fungerede landsdommerne Niels Johan Petersen, Ejler Bruun og Jan Uffe Rasmussen, førstnævnte som rettens formand.

Som protokolfører fungerede sektionsleder Susanne Holmstrøm.

Der foretoges

3. afd. nr. B-0855-00:

1) Folkebevægelsen mod EU
2) Nicolas Fischer
3) Drude Dahlerup
4) Henning Gottlieb
5) Jens Borking
6) Ole Krarup
v/professor Ole Krarup

mod

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 9. august 2000 fra Danmarks Radio P1, hvori der anmodes om tilladelse til lydoptagelse af retsmødet den 24. august 2000.

I skrivelsen er det bl.a. anført:

"Vi skal gøre opmærksom på, at vi på ingen måde vil komme til at virke forstyrrende på retshandlingens normale afvikling, idet lydoptagelsen i praksis blot betyder, at der i lokalet på forhånd vil være opstillet 4-6 mikrofoner.

Optagelsen foregår således på bånd - og er ikke beregnet til direkte udsendelse. Lydoptagelsen fra retssalen vil blive anvendt i Danmarks Radio's radioprogrammer i P1.

Mikrofonopstilling og afprøvning vil vi kunne foretage dagen forinden, således at vi på ingen måde bliver til gene under retsmødet."

Skrivelsen har været fremsendt til parterne, der ikke har udtalt sig imod, at tilladelse gives på de anførte vilkår.

Der afsagdes sålydende

Kendelse:

Under hensyn til offentlighedens store interesse i denne sag finder landsretten undtagelsesvis, at der bør gives tilladelse til optagelse af lyd i retssalen under de omstændigheder, der er anført i skrivelsen fra Danmarks Radio, jf. retsplejelovens § 32, stk.1.

I det omfang der under forhandlingen skal afgives forklaringer er tilladelsen dog tillige betinget af, at de pågældende selv meddeler samtykke hertil.

Thi bestemmes:

Der gives Danmarks Radio P1 tilladelse til optagelse af lyd under retsmødet den 24. august 2000, på de vilkår der er anført i Danmarks Radio's skrivelse af 9. august 2000. Forklaringer må kun optages, såfremt den pågældende meddeler samtykke hertil.

Retten hævet.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes.


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.