Jakob Badens Levnet – Fortegnelse over Badens samtlige Skrifter

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Chronologisk Fortegnelse over Professor Jakob Badens samtlige Skrifter[redigér]

I sine yngre Aar og før sin Udenlandsreise har han, som Alumnus paa Elertsens Kolleg ladet trykke følgende Disputatser:

Dè generalioribus Theologiæ polemicæ mediis. Hafn. 1754. 4to.

Dè possibilitate miraculorum. ibid. 1755. 4to.

Dè scientia divina contra Poiretum. ibid. 1756. 4to.

Siden har han efter sin Hiemkomst fra Tysklands Universiteter og i sin modnere Alder, nu i 40 Aar uafbrudt beriget vor Literatur med følgende lærde Arbeider, hvoraf de latinske som her findes en * ved, siden ere indrykkede i hans Opuscula latina:

Hvad Ære et Folk kan have af at dyrke de skiønne Videnskaber. Et Indbydelsesskrift til Forelæsninger herover. Kbhavn. 1760. 8vo.

Gellerts Lærevers. Paa Dansk oversatte. ibid. 1761. 8vo.

Sammes Breve, tilligemed en praktisk Afhandling om den gode Smag i Breve. ibid. 1762. 8.

I Professor Jens Schielderup Snedorffs patriotiske Tilskuer ere følgende No. mærket B** af ham, nemlig: No. 76. Der er Pedanter i alle Stænder, skiøndt Enhver troer sin fri. No. 80. Et Brev om Opdragelsen og Romaners Nytte, naar de maler deres Karakterer efter Naturen. No. 109. Om det selvgjorte Begreb Verden forbinder om Høihed og Rigdom med Ædelmodighed. No. 130. Følelser ved en deilig Aften. No. 135. Grev Shaftsbury’s Indvendinger mod Religionen, at den ingen Indflydelse har paa at elske sit Fædreneland, giendrives. No. 180. Sammenligning mellem Syrach og Seneca, og nogle Betragtninger i den Anledning over Fattigdom.

Ob die Lust oder der Abscheu am sterksten würcke. Khavn. 1764. 4. En Oversættelse af den berømte Kofod Anchers Afhandling i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

*De eo qvod leve est in laude præceptoris. Altonæ 1764.

Gedancken von dem wahren Werthe der Grechischen und Lateinisen Sprache, und wie solche auf den Schulen zu erlernen. Hamb. 1764. 8.

Græsk Grammatik, tilligemed en liden Krestomati. Khavn. 1764. 8vo.

Samme paa Tysk. ibid. 1768. 8.

*Ingenium et ars Cyropædiæ. Hamb. 1765. 4to.

*Dè perfecto Theologo ad Joh. Andr. Cramerum. Hamb. 1765. 4to.

Xenophons Cyropædie. Oversat af det Græske. Khavn. 1766. 8.

Forsøg til en moralsk og politisk Katekismus for Bønderbørn. ibid. 1766. 12mo.

Forsøg til en Oversættelse af Tacitus, tilligemed en Afhandling om Sprogets Berigelse ved nye Ord og Vendinger. Khavn. 1766. 8vo.

Anweisung zur dänischen Sprache, nebst einer poetischen und prosaischen Krestomati. Koph. und Odense 1767. 8. Dette Skrift er siden eftertrykt under Titel:

Wesentlicher Unterricht zur Erlernung der dänischen Sprache, nebst einer Kresomati und vollständigen Wörterbuch, zum Gebrauch der königl. dänischen Truppen. Hamburg und Glückstadt 1773. 8.

Maanedlige Tillæg til det kiøbenhavnske Adressecontoirs Efterretninger for 1767. 4to.

Kritisk Journal fra 1768 aarlig fortsat til 1772.

*Dicendo homines apti fiunt ad dicendum, agendo ad agendum. Helsingoræ 1768.

*Super Homeri ιλιαδ. ζ, v. 215, 216. Hels. 1769.

Holbergii Synopsis Histor. Universalis, nunc denuo revisa et cum aliis non nullis, tum imprimis historia recentissima aucta et locupletata. Lips. 1769. 8.

*Supplementum ad Clavem latinitatis Ernestii Ciceronianam. Helsingoræ 1770 seqv.

Upartisk Undersøgelse om de academiske Examina. Khavn. 1771. 8.

Ræsonnements over Kiøbenhavns Universitet. Helsingør 1771. 8.

Svar til Philopatreias angaaende de Geistliges Indkomster af Philaletes. Khavn. 1771. 8.

Ligtale over den haabefulde Dissipel Christopher Discher. Khavn. 1772. 4to.

Anviisning til det tydske Sprog, tilligemed en tydsk Krestomati og Ordbog. Khavn. 1773. 8.

Andet og forbedret Oplag. ibid. 1781. 8.

Tredie Oplag. ibid. 1791.

Fierde Oplag. ibid. 1798.

Woltemats Anviisning til hele Statshistorien. Af det Svenske oversat, paa adskillige Steder forandret og paa nogle gandske omarbeidet. Khavn. 1773. 8. Andet Oplag paa nye igiennemseet og med den nyeste Historie forøget. ibid. 1786.

Cajus Cornelius Tacitus, oversat af det Latinske med de fornødneste Anmærkninger. Første Deel som indeholder Aarbøgernes sex første Bøger, tilligemed en Afhandling om Tacitus, hvori hans fornemste Levnetsomstændigheder forekomme, og hans Skrifter og Skrivemaade bedømmes; skrevet paa Fransk af Abbe de la Bleterie, og her oversat. Khavn. 1773.

*Fabula Phædri 1, 5, comparata cum duabus græcis similis argumenti. Hels. 1773

Nye Kritisk Journal fra 1774 aarlig fortsat til 1779.

Cajus Cornelius Tacitus, oversat af det Latinske med de fornødneste Anmærkninger. Anden Deel som indeholder Aarbøgernes sex sidste Bøger. Kbhavn. 1775. 8.

Qvintilians Underviisning i Veltalenheden. Tiende Bog, oversat og udgiven ved Selskabet til de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Khavn. 1776. 8.

*De constructione latinæ lingvæ ad rationes philosophicas examinanda. Hels. 1776.

Phædri Fabulæ in usum scholarum cum notis. Hafn. 1777. 8.

Qvintilians Underviisning i Veltalenheden. Ellevte Bog, ligeledes udgiven ved Selskabet til de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Khavn. 1777. 8.

Publ. Virgilii Maronis opera secundum recensionem Heynii in usum scholarum. Tomus prior. Havn. 1778. 8.

Symbola ad augendas lingvæ vernaculæ copias e Saxonis Grammatici interpretatione danica. Hafn. 1778 seqv. 4. Siden samlet udgivet 1780. 4. Heraf er i Opuscula aftrykt Afhandlingen:

De augenda vernacula ex antiqvioribus lingvæ nostræ scriptoribus. Hafn. 1778.

Publ. Virgilii Maronis opera secundum recensionem Heynii in usum scholarum. Tomus secundus. Hafn. 1780. 8.

Compendium Historiæ romanæ. Hafn. 1781.

Editio altera. ibid. 1793.

*Oratio de eloqventia Martini Lutheri, tanqvam magno reformationis instrumento. Hafn. 1781. 4.

Grammatica latina eller Anviisning til det latinske Sprog. Khavn. 1782. 8.

*Summa vitæ Harboeanæ stilo lapidari. Hoon. 1783.

*Laudatio dicta beato Ludovico Harboe, Sællandiæ episcopo etc. Hafniæ 1784. Oversat paa dansk s. A.

*Oratio in memoriam Ottonis comitis Thottii. Havn. 1785.

Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Gramatika. Khavn. 1785.

Andet forbedrede og formerede Oplag. ibid. 1792.

Latinsk-Dansk og Dansk-Latinsk Lexicon eller Ordbog, indeholdende det latinske Sprogs Ord og Talemaader af de bedste latinske Skribenter. Første og anden Deel. Khavn. 1786.

*De Cyro Xenophonteo effigie perfectissimi imperantis. Havn. 1787.

*De Philosophiæ cum eloqventia conjunctione. ibid. 1787.

Fortalen til det i Aaret 1787 paa Agent Gyldendals Forlag udkomne tyske Lexicon.

*De vi seculi in constituenda re scholastica. ibid. 1787.

*De enthusiasmo, ingeniosis qvibusqve scriptoribus communi. ibid. 1787.

Dansk-Latinsk Ordbog eller det latinske Lexicons tredie Deel, som indeholder de brugeligste danske Ord og Talemaader, med deres latinske Navne og Oversættelser. Khvn. 1788.

*De Rege populari. Havn. 1788. Af dette Indbydelses-Skrift er af ham selv en dansk Oversættelse i Universitets-Journalen for 1799 4de Hefte No. V, under Titel: den populære Regent.

*Constantia Ciceronis in judiciis de hominibus rebusqve defenditur. Havn. 1788.

*Memoria Petri Kofod Ancher J. U. Doct. in Univers. Havniens. jur. civ. et patrii Prof. P. O. ibid. 1788. 4to.

*De doctrina utili et inutili. Havn. 1788.

Svar paa de Beskyldninger som i Maanedskriftet Minerva ere giorte imod Selskabet til de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Khavn. 1789. 8.

Tillæg til dette Svar. ibid. 1789. 8.

*De caritate patriæ. Havn. 1789

*De poetica facultate M. Tullii Ciceronis. ibid. 1789.

*Exempla qvædam supenstitiosorum rituum, plebeculæ nostræ cum romana communium. ibid. 1789.

*Vitæ cursus b. H. de Stampe. Havn. 1789.

Statsminister og Geheimeraad Henrich de Stampes Minde, oversat. Khavn. 1789. 8.

*Laudatio in funere viri, dum vixit, illustrissimi, exeellentissimi Henrici de Stampe. Hafn. 1789. 8.

Lovtale over afgangne Statsminister og Geheimeraad Henrik de Stampe, oversat. Khavn. 1789. 8.

Forelæsninger over Horats Digtkonst, holdne i Aaret 1781. Khavn. 1791. 8.

Q. Horatius Flaccus samtlige Værker. Af det latinske oversatte og med en oplysende Commentar forsynede. Første Deel, som indeholder de fire Bøger Oder, tilligemed Epoderne og Jubeldigtet. Khavn. 1792.

Q. Horatius Flaccus samtlige Værker. Af det latinske oversatte og med en oplysende Commentar forsynede. Anden Deel, som indeholder Satirerne, Brevene og Digtkonsten. Khavn. 1793.

Opuscula latina. Havn. 1793.

Q. Horatii Flacci opera omnia ex optimis recensienibus accedunt variæ lectiones e duobus codd. Mss. Regiis, qvorum recensum dedit filius Prof. Torkillus Baden. Havn. 1793.

Kiøbenhavns Universitets-Journal 1, 2, 3 og 4 Hefte 1793. 4to. Dette Qvartalskrift som nu bestaaer af 7 fulde Aargange, er hidindtil continueret til Aar 1799 Udgang.

Cajus Corn. Tacitus, oversat af det Latinske med de fornødneste Anmærkninger. Tredie og sidste Deel som indeholder Historiebøgerne, tilligemed Germanien og Agricola. Khavn. 1797.

Sex. Aur. Propertii Elegiarum Libros IV. in usum scholarum commentario illustravit. Hafn. 1798.

Udtog af Prof. J. Badens resonnerede danske Grammatika, af ham selv forfærdiget og forøget med et Tillæg om Ordenes Orden og Følge i en Sætning. Khavn. 1798.

Andet af Selskabet til de skiønne Videnskabers Forfremmelse samtrykte Oplag. Khavn. 1798.

Orationes qvas in Rectoratu academico habuit. Accedit Laudatio Petri Frid. Suhmii. In supplementum opuscnlorum editæ. Hafn. 1799.

De ere følgende:

I. Laudatio habita a. d. 23 Dec. 1794 in funure celsissimæ principis Sophiæ Fridericæ, conjugis celsissimi principis Friderici hæreditarii.

II. Oratio habita occasione natalium regis Augustissimi ad. 5. Feb. 1795. Heraf er en dansk Oversættelse af ham selv, aftrykt i Univers. Journalen for 1795 2det Hefte No. I pag. 49.

III. Oratio habita in abitu magistratus acedemici. a. d. Maji anni 1795. Heraf er ligeledes en dansk Oversættelse af ham selv, aftrykt i Univ. Journalens 4de Hefte 1795 p. 145.

IV. Laudatio in funere Petri Frederici Suhmi, habita a. d. Aprilis 1799. 8.

Denne Tale er oversat paa dansk af hans Søn Prof. Torkil Baden. Khavn. 1799. 8.

Dansk ortografisk Ordbog, tilligemed et kort ortografisk Register. Khavn. 1799. 8.


Forrige kapitel - Indhold