Rigsretstidende 2den Sag (1877)/1ste Retsmøde

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgningRigsretstidende 2den Sag (1877).pdf Rigsretstidende 2den Sag (1877).pdf/5 1-8

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.
Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

1ste Retsmøde.
 Lørdagen den 24de Marts 1877 Kl. 10 Form. var Rigsretten forsamlet i Landstingssalen paa Christiansborg Slot.

Samtlige Rigsrettens Medlemmer:
 de ordentlige Medlemmer af Høiesteret Justitiarius C. F. L. Mourier (Formand), Assessorerne H. A. Mollerup, A. C. Meyer, H. A. S. Faith, C. Bornemann, O. F. Müller, P. C. N. Buch, F. Meyer, G. C. V. Obelitz, C. S. Klein, V. L. Finsen, H. Smith og H. Lund,
 de af Landsthinget valgte Medlemmer af dette Thing: Lehnsbaron G. F. O. Zytphen-Adler, Høiesteretsadvokat G. E. Broch, Proprietcer I. H. Th. Hasle, Godseier I. Jacobsen, Gaardeier N. Rasmussen, Høiesteretsadvokat C. C. V. Liebe (Vice­-formand), Gaardeier Chr. Rasmussen, Kammerherre C. P. T. Rosenørn-Teilmann, Proprietær F. N. Dresing, Væver L. Eriksen, Kammerherre H. R. Carlsen, Lehnsgreve C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs-Frijsenborg, Direktør i Nationalbanken W. G. A. Ussing,

vare tilstede med Undtagelse af Høiesteretsassessor Klein.


 Formanden (Mourier): I den nu forsamlede Rigsret

vil den Sag blive at foretage, som ved Folketingets Beslutning af 5te Februar d. A. er bestemt at skulle anlægges mod forhenværende Finantsminister og extraordincer Assessor i Høiesteret, Dr. jur. Krieger, forhenværende Conseilpræsident og midlertidig Finantsminister, Overkammerherre, Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg og forhenværende Conseilpræsi­dent og Finantsminister, Kammerherre, Geheimekonferentsraad Fonnesbech.
 Den fungerende Sekretær anmodes om at oplæse den derom modtagne Skrivelse fra Folkethingets Formand.


 Denne Skrivelse oplæstes derpaa af Sekretæren Protokolfører i Høiesteret, Thrane) saalydende:


 „Folkethinget.
Kjøbenhavn, den 5te Februar 1877.

At Folkethinget i Dag har vedtaget følgende Beslutning:

 Folkethinget beslutter, at
 forhenværende Finantsminister, extraordinær Høiesteretsassessor, Dr. jur. A. F. Krieger,
forhenværende Conseilpræsident og midlertidig Finantsminister, Overkammerherre, Lehnsgreve L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg og
 forhenværende Conseilprcesident og Finantsminister, Kammerherre, Geheimekonferentsraad C. A. Fonnes­bech
skulle tiltales for Rigsretten til Straf, Erstatning og an­det Ansvar i Anledning af deres Embedsførelse, nemlig:
 Førstnævnte fordi han den 19de Juni 1874 har an­taget et fra Etatsraad Tietgen under 30te Mai s. A. fremkommet Tilbud om Overtagelse af Marmorkirke-Pladsen med derpaa værende Ruiner, Materialier og Byg ­ninger paa Vilkaar, ved hvis Indhold og Beskaffenhed Ministeren har overskredet sin Competence og tilsidesat Statskassens Tarv, og
 de to Sidstnævnte for at have fuldbyrdet den saaledes indledede Retshandel ved at underskrive henholdsvis Kjøbe­kontrakten og Skjødet om den paagjældendende Eiendom.


 Folkethinget udnævner til offentlig Anklager under denne Rigsretssag:  Folkethingsmand, Cand jur. V. L. B . Hørup.

undlader jeg ikke herved tjenstligst at meddele.

Christopher Krabbe.


D . Dessau. 

T il

Rigsrettens Formand."

 Formanden (Mourier): Jeg har endvidere modtaget en Skrivelse fra Justitsministeriet af 14de Februar d. A. om, at Høiesteretsadvokat Klubien er bestikket til Forsvarer for samtlige de Paagjældende i bemeldte Sag. Denne Skrivelse vil det ikke være fornødent at oplæse.

 Den offentlige Anklager, Cand. jur. Folkethingsmand Hørup og den bestikkede Forsvarer, Høiesteretsadvokat Klubien vare mødte.

 Formanden (Mourier): Jeg skal dernæst anmode den offentlige Anklager om at irettelægge den af ham udtagne, for de Paagjældende og Forsvareren forkyndte Stævning, som Sekretæren vil oplæse.

 Den nævnte Stævning fremlagdes af Anklageren (Hørup) og oplæstes af Sekretæren (Thrane) saalydende:

„Rigsretten

gjør vitterligt, at efter Begjæring af Cand. jur., Folke­thingsmand V. L. B. Hørup som offentlig Anklager ifølge Folkethingets Udnævnelse af 5te Februar d. A. indstævnes herved:

1) Forhenværende Finantsminister, extraordinær Høiesteretsassessor, Dr. juris A. F. Krieger, boende Rosenvængets Hovedvei Nr. 23,
2) Forhenværende Conseilprcesident og midlertidig Finants­minister, Overkammerherre, Lehnsgreve L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg, boende Amaliegade Nr. 5,
3) Forhenværende Conseilprcesident og Finantsminister, Kammerherre, Geheimekonferentsraad C. A. Fonnesbech, boende St. Annæ Plads Nr. 15 i Stuen,

at møde for Rigsretten, som holdes i Landsthingets Forsam­lingssal paa Christiansborg Slot, Lørdagen den 24de Marts førstkommende, Formiddag Kl. 10, for Sigtelse at modtage. Demonstration og Paastand at anhøre, Tilsvar at give og Rigsrettens Dom at modtage til Straf, Erstatning og andet Ansvar i Anledning af deres Embedsførelse, nemlig førstnævnte A. F. Krieger, fordi han den 19de Juni 1874 har an­taget et fra Etatsraad Tietgen under 30te Mai s. A. frem­kommet Tilbud om Overtagelse af Marmorkirke-Pladsen med derpaa værende Ruiner, Materialier og Bygninger paa Vilkaar, ved hvis Indhold og Beskaffenhed Ministeren har over­skredet sin Competence og tilsidesat Statskassens Tarv, og de to sidstnævnte L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg og C. A. Fonnesbech for at have fuldbyrdet den saaledes indledede Retshandel ved at underskrive henholdsvis Købs­kontrakten og Skjødet om den paagjældende Eiendom, samt til at udrede Sagens Omkostninger.

 Ligeledes indstævnes til samme Tid og Sted de Anklagedes beskikkede Defensor, Høiesteretsadvokat Klubien, boende Holmens Kanal Nr. 4, 3die Sal.

 Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitssekretærens
 Underskrift.

 Kjøbenhavn den 10de Marts 1877.

(L. S.)

Schønning. 

 Mig lovlig forkyndt Onsdagen den 14de Marts 1877 og Afskrift meddelt.

C. A. Fonnesbech. 

 Mig forkyndt Onsdag den 14de Marts 1877 og Afskrift meddelt.

L. H. C. H. Holstein. 

 Aar 1877 den 14de Marts er denne Rigsretsstævning lovlig forkyndt for forhenværende Finantsminister A. F. Krieger personlig paa hans Bopæl, Rosenvænget Nr. 23, for forhenværende Conseilpræsident, Overkammerherre L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg personlig paa hans Bopcel, Amaliegade Nr. 5, for forhenværende Conseilproesident, Finantsminister, Kammer­herre C. A. Fonnesbech personlig paa hans Bopæl, St. Anna Plads Nr. 15, og for Høiesteretsadvokat Klubien per­sonlig paa hans Bopæl, Holmens Kanal Nr. 4, og afleveret Gjenpart til hver især, hvilket herved tilstaaes.

J. A. Büthner. F. Ballerup.
Bude i Justitsministeriet.”

 Formanden (Mourier): Fra Høiesteretsassessor Klein har jeg modtaget en Skrivelse af 15de d. M., hvori han an­drager, at han, paa Grund af at han som daværende Justitsminister har været Kollega med de Paagjældende, navnlig paa den Tid, da de paaklagede Regjeringshandlinger have fundet Sted, tror som Medlem af Rigsretten ikke at burde deltage i Paakjendelsen af nærvcerende Sag. Dette Andragende har været forelagt Rigsretten, der ikke har fundet Noget at erindre imod, at Høiesteretsassessor Klein paa den af ham anførte Grund ikke i denne Sag tager Seede i Rigsretten. Da saaledes Høiesteretsassessor Klein udtræder, ville Bestemmelserne i Grundloven af 28de Juli 1866 § 68 medføre, at et af de af Landsthinget valgte Rigsretsmedlemmer ligeledes vil have at fratræde; dog skal jeg ikke herom nærmere udtale mig, forinden jeg i Overensstemmelse med Forskriften i Rigsretslovens § 46 har opfordret saavel den offentlige Anklager som Forsvareren til at erklære, om de maatte have Indsigelser at fremsætte mod noget af Rigsrettens Medlemmer, i hvilken Anledning jeg først skal give Ordet til den offentlige Anklager.

 Den offentlige Anklager (Hørup): Efter den Meddelelse, den høitærede Formand nu har gjort, har jeg ingen Indsigelse at gjøre imod noget Medlem af den høie Ret.

 Forsvareren (Klubien): Jeg har paa de Anklagedes Vegne ingen Indsigelse at fremsætte mod noget Medlem af Rigsretten.

 Formanden (Mourier): Der fremkommer saaledes fra Parternes Side ingen Indsigelse mod noget af Rettens Medlemmer. Jeg skal da, i Forbindelse med hvad jeg før tillod mig at antyde, bemærke, at det paa Grund af Høiesteretsassessor Kleins Udtrædelse vil, ifølge Bestemmelserne i den anførte Paragraf i Grundloven af 1866, være nødvendigt, at ligeledes et af de af Landsthinget valgte Rigsretsmedlemmer fratræder, hvilket, som Forholdet nu stiller sig, i Medfør af den ommeldte Paragrafs Forskrift vil tilfalde Bankdirektør Ussing.

 Det nævnte Medlem forlod derefter Salen.

 Formanden (Mourier): Jeg har Grund til at antage, at den offentlige Anklager vil til Rigsretten indgive et Andragende angaaende Erhvervelse af en Vurderingsforretning over Frederiks Kirkeplads m. m.; dette Andragende skal jeg, efter at det af Anklageren er blevet fremlagt, bede Sekretæren at oplæse.

 Det nævnte Andragende fremlagdes af Anklageren (Hørup) og oplæstes af Sekretæren (Thrane) saalydende:
 I Anledning af Rigsretssagen angaaende Frederiks Kirkeplads m. v. vil det formentlig være nødvendigt saavel til Sagens rette Oplysning som til Fastsættelsen af den endelige Erstatningspaastand at erhverve en sagkyndig Taxation over den paagjældende Eiendoms virkelige Værdi. I Henhold til Lov om Rigsretten § 35 tillader jeg mig derfor at indstille, at den høitcerede Ret maatte anordne det i denne Henseende Fornødne. Jeg tillader mig at foreslaa, at Taxationsmændenes Antal bliver 4, og det vil da blive disses Opgave at skjønns dels over hele Pladsens Salgsværdi, naar den tænkes ryddeliggjort til Udparcellering og Bebyggelse, uden anden Indskrænkning end den for et hensigtsmæssigt Salg fornødne Henlæggelse af Grund til Gade og Passage, dels over Værdien af de Etatsraad Tietgen til Bebyggelse overladte Grunde, og endelig over Værdien af det paa Ejendommen værende Materiale.

 Kjøbenhavn, den 23de Marts 1877.

Ærbødigst 
V. Hørup. 

 Til
 Rigsretten.”

 Formanden (Mourier): I Anledning af dette Andradragende skal jeg bemærke, at det formentlig vil være rettest, at det overlades til der; offentlige Anklager at foranstalte saadan Vurderingsforretning optagen, og at der her til Protokollen af Rigsretter: meddeles ham den dertil fornødne Bemyndigelse. Hvis ingen Erindring herimod gjøres af noget af Ret­tens ærede Medlemmer, vil jeg antage, at Retten er enig i, at der forholdes saaledes, som af mig angivet, og jeg bemyn­diger da herved paa Rigsrettens Vegne den offentlige Anklager til, paa Grund af det af ham indgivne Andragende, at foranstalte det Fornødne til Optagelse af den deri ommeldte Vurderingsforretning, i hvilken Anledning han vil have at hen­vende sig til et af Vidnekamrene under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret for at erholde Vurderingsmænd udmeldte. Denne Forretning vil, under Forudsætning af at den inden det næste Retsmøde er endelig sluttet, være af Vurderings­mændene paa lovlig Maade at afhjemle her i Rigsretten, og jeg skal rette den Anmodning til den offentlige Anklager, at han vil drage Omsorg for, at Vurderingsmændene derom mod­tage den fornødne Meddelelse.
 Der staar i denne Sag for Tiden endnu kun tilbage, at der fra den offentlige Anklagers Side fremsættes Begjæring om Udsættelse; thi at en saadan vil være nødvendig, er en Selvfølge, eftersom der ikke kan være Tale om allerede i Dag at indlede Hovedforhandlingen i Sagen. Den offentlige Anklager har Ordet.

 Den offentlige Anklager (Hørup): Ja, da det forholder sig, som Rettens høitærede Formand nu bemærkede, at der ikke allerede paa dette Tidspunkt kan være Tale om nogen egentlig Forhandling af Sagen, og da det heller ikke har været mig muligt allerede nu at komme saa vidt frem i Forberedelsen, at jeg kunde fremlægge det i Rigsretslovens § 40 omtalte Anklageskrift og de der nævnte Dokumenter, har jeg kun i Henhold til samme Lovs § 43 at udbede mig en Anstand paa 4 Uger, dels for at fuldføre Anklageskriftet og foranstalte den ovennævnte Vurderingsforretning optagen, dels for at foretage det videre Fornødne til at forberede Hoved­forhandlingen i Sagen.

 Formanden (Mourier): Maa jeg spørge, om der fra Forsvarerens Side haves Noget herimod at erindre. (For­svareren, Klubien: Nei!) Jeg antager da, at Rigsretten vil være enig med Formanden, naar jeg herved bevilger den begjærte Anstand og saaledes udsætter nærværende Sag til Lørdagen den 21de April næstkommende, Kl. 10 Form.

 Efter at det Thingbogen Tilførte var oplæst og Thingbogen forsynet med Underskrift af de tilstedeværende Med­lemmer af Rigsretten, blev Mødet hævet Kl. 1.