Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

13

Handelens Betydning.

maal. Dog ere Fordommene endnu ikke forsvundne og den manglende Indsigt bevirker endnu den Dag idag, at Handelens Betydning ofte underkjendes.

At sælge eller kjøbe betragtes endnu ikke altid som en saa hæderlig Virksomhed som den burde. Man hører ofte den gamle Talemaade om, at det naturligviis er for Fortjenesten at Kjøbmanden handler. Ja ganske vist! men ret beseet, ere vi saa ikke »alle Kjøbmænd, og leve vi ikke alle meer eller mindre af at kjøbe og sælge«. Der er kun den Forskjel, at Kjøbmandens »Fortjeneste« falder selv den mindre Klartseende saa let i Øinene, medens f.Ex. Landmandens eller Kunstnerens ikke »sees« saa let. Ved en nærmere Undersøgelse turde man dog opdage, at her i Grunden ingen Forskjel er, og at Antallet af dem, som virkelig vilde være istand til at yde Andre Tjenester uden noget Vederlag (Fortjeneste), er i allerhøieste Grad indskrænket; thi en slig Opoffrelse forudsætter, at de Vedkommende ere saa velhavende, at de kunne arbeide uden noget Vederlag, og af Saadanne gives ikke Mange. Det følger ligefrem af sig selv, at den Enkelte bør have Godtgjørelse for sin Opoffrelse af Tid og Kræfter, en Godtgjørelse, som under frie Forhold ikke kjender anden Grændse end den, Concurrencen afstikker. Dette er ingenlunde beklageligt. Den Enkeltes velforstaaede Interesse er ikke i Strid med det Heles Vel, og idet han arbeider for at fremme denne, arbeider han ligefuldt for Almeenvellet.

Det er altsaa klart, at Handelsvirksomheden har samme Øiemed som enhver anden nyttig Virksomhed, nemlig baade at skaffe dens Udøvere Vederlag for deres Anstrængelser og Opoffrelser af Tid og dernæst tillige at befrie den, som benytter deres Hjælp, for disse Anstrængelser og Opoffrelser. »Naar to Personer gjøre en Handel med hinanden, da har den gjensidige Interesse bragt dem sammen; de have lagt to Gjenstande overfor hinanden