Indeks:Almindelig Handelsvidenskab.djvu

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Almindelig Handelsvidenskab.djvu

Titel Almindelig Handelsvidenskab
Forfatter Albert Kaarup


År 1869 (2. udgave)
Forlag P.G. Philipsens Forlag
Sted Kjøbenhavn
Indscannede filer Scanned by Google
Status Mangler korrekturlæsning
Sider

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Indholdsfortegnelse.

        Pag.
Forord 3
Tilføielser og Rettelser 324
Indledning 5
Første Capitel.
Om Handel og Handlende samt Gjenstandene for Handelsomsætningen.
1. Om Arbeidet og Arbeidsdelingen 5
2. Om de forskjellige Slags Arbeider og deres Nytte 8
3. Om Handelens Betydning 11
4. Om de Personer, som beskjæftige sig med Handelen 18

Grossister — Detaillister — Vexellerer (Banquierer) — Speculanter — Mæglere

18—23
5. Om Gjenstandene for Handelsomsætningen 23

Reale og ideelle Varer — Raaproducter — Industriproducter

23—26
6. Om Værdi og Priis 26

Brugsværdi — Bytteværdi — Productionsomkostninger — Priis — Tilbud — Efterspørgsel — Markedspriis

26—29
7. Om de forskjellige Former og Betingelser, hvorunder Handelsomsætningen finder Sted 29

Indenlandsk Handel — Udenlandsk Handel — Indførselsforbud — Høie Toldsatser — Handelsbalancen — De falske Anskuelser om Penge — Omtrentlig Værdi af fremmede Landes Ind- og Udførsel — Tabel over Danmarks Ind- og Udførsel — Mellemhandel — Directe Handel — Indirecte Handel — Activ Handel — Passiv Handel — Handel for egen Regning — Commissionshandel — Commission — Delcredere — Committent — Ordinateur — Factura — Consignation — Forhandlingsregning — Conto finto — Limitum — Speditons- og Transithandel — Handel pr. Contant — mod Vexler og paa Credit — Handel med Varer pr. strax, strax disponible, paa Levering, pr. Foraar, in loco, frit ombord, Indkjøbspriis incl. Fragt og Assurance, svømmende, fortoldet, ufortoldet, efter Prøve, paa Besigt

29—45
Andet Capitel.
Om Samfærdselsmidlerne.
Indledning 45
1. Om Caravanerne 47
2. Om Landeveiene 48

Ældgamle Veie — Veiene i Danmark — Bekjendte Veie i Norge

48—50
3. Jernbanerne 50

Oprindelse og Udvikling — Deres Udstrækning i de vigtigste Stater — Den store Pacific Bane — Panama-Banen — Jernbanen over Mont Cenis — Tunnelen igjennem Mont Cenis — Britanniabroen

50—55
4. Søveie, Floder og Canaler 55

Indledning — Compasset — Søveien til Indien — Amerikas Opdagelse — Australien — Det første Dampskib — Dampskibene paa Atlanterhavet — Forbindelsen med Ostindien — Canalerne — Deres Udstrækning i de vigtigste Stater — Gotacanalen — Suezcanalen — De forskjellige Staters Handelsflaade — Europas vigtigste Havne — Danmarks Handelsflaade

55—63
5. Om Postvæsenet 63

Postvæsenet i ældre Tider — Postvæsenet i den nyere Tid — Det eensartede Portosystem — Brevantallet i de forskjellige Stater

63—66
6. Om Telegrapher 66

Den optiske og den elektriske Telegraph — De første Telegrapher — Opfinderne — Telegraphernes Udstrækning — Undersøiske Telegrapher — Den atlantiske Telegraph — De danske undersøiske Telegrapher — Telegrammernes Antal

66—70
Tredie Capitel.
Om Capitalen og Crediten.
1. Om Capitalen 70

Hvad Capital er — Penge kun en ringe Deel af Capitalen — Fast og flydende Capital — Anlægs- og Driftscapital

70—74


2. Om Crediten 74

Hvad Credit er — Om Rentens Tilladelighed — Reel Credit — Personlig Credit — Underpant — Haandfaaet Pant — Creditens Misbrug — Handelscriserne

74—82
Fjerde Capitel.
Om Maal og Vægt.
1. Almindelige Bemærkninger om Maal og Vægt 83

Længdemaal — Flademaal — Indholdsmaal — Normalmaal — Det engelske, franske og danske System

83—88
2. Kongeriget Danmarks Maal og Vægt Forhold 88
3. De vigtigste udenlandske Handelspladsers Maal- og Vægtsystemer 91
4. En Sammenstilling til lettere Oversigt af de fremmede Handelspladsers Maal og Vægt 95
5. Tillæg til fierde Capitel 97
a. Tidsregningen — Den Gregorianske og den Julianske Calender 97—98
b. Alcoholometer og Thermometer 98

Spendrups og Tralles's Gradestokke — Engelsk »proof«. Reaumurs, Celsius's og Fahrenheits Thermometre

98—99
Femte Capitel.
Om Penge og Mønter.
1. Om Nødvendigheden af et almindeligt Byttemiddel 99
2. Om Metallernes Benyttelse til Penge 101

Hvorfor de ædle Metaller foretrækkes

101—102
3. Om Mønter og de techniske Benævnelser, som vedrøre Møntfabrikationen. Det lovlige Betalingsmiddel 103

Hvad Mønter ere — Møntanstalter — Møntens Sammensætning — Dens Ydre — Møntfoden — Slagskat og Møntningsomkostninger — Guld og Sølv som lovligt Betalingsmiddel

103—107
4. Om Møntvæsenet i Danmark 108

De forskjellige Møntsystemer — Speciesmøntfoden — Courantmøntfoden — Rigsbankmøntfoden — Rigsmønt. — De nu for Tiden prægede Mønter

108—113
5. Om Handelen med Mønter 113

Mønternes Forhold til den internationale Omsætning

113—115
6. De vigtigste fremmede Landes Møntsystemer 115


Sjette Capitel.
Om Vexler.
1. Om Vexlers Oprindelse og tidligste Anvendelse 122
2. Om Vexlers forskjellige Anvendelse i Nutiden 124

a. Som Betalingsmiddel mellem forskjellige Lande. — b. Som Creditmiddel. — c. Misbrug af Vexler — Rytteri — Blanco Credit — Rediscontering

124—129
3. Om de forskjellige Slags Vexler og om Vexel-Lovgivningen 129
4. Om de Personer der forekomme i Vexlen 129

Trassent — Remittent — Trassat — Endossat — Endossent — Præsentant

129—133
5. Om Vexlens Indhold 133

Definition — Udstedelses-Tid og Sted — Summen — Forfaldstid — Vexler med bestemt Forfaldsdag — Dato-Vexler — Sigt-Vexler — Uso-Vexler — Ordet »Vexel« i Vexlen — Til hvem Vexlen skal betales — egen, Andres Ordre — Ihændehaver — Trassentens Forhold til Remittenten og til Trassaten — Advis — Udstederens Underskrift — Trassatens Navn og Opholdssted

133—140
6. Om Forfaldsdag, Betalingsdag, Løbedage, Respitdage og Præsentationsdag 140

Forfaldsdagens Beregning — Betalingsdagen — Seneste Dag for Protestoptagelse — Løbe- og Respitdage her og i Udlandet — Præsentationsdagen

140—144
7. Om Endossementer, fuldkomne og ufuldkomne, in blanco.

Fri for Giro — Alonge

144—147
8. Om Acceptation af Vexler, Betingelser og Tilføielser ved Accepten 147
9. Om Vexlers Betaling. Acceptantens Forpligtelser til at paasee at Vexlen er i Orden. Forbud mod Udbetaling af en Vexel 149
10. Om flere Exemplarer af en Vexel, Prima, Secunda, Tertia, Copi. Acceptantens og Præsentantens Forhold 151
11. Om Nødadresser 157

Definition - Form — Nytte — Virkning

157—159
12. Om Intervention 159

Definition — Nytte — Form — Parternes Forpligtelser og Rettigheder

159—161
13. Om domicilerede Vexler 161

Definition — Nytte — Form — Parternes Forhold til en domicileret Vexel

161—163
14. Om Vexelprotesten, dens Optagelse, Form og Indhold 163


Forskjellige Slags Protester og Tilfælde, hvori de optages

163—168
15. Om Regres efter Vexelret. Hervexel. Recambio-Regning 168
16. Om Vexelforpligtelsens Natur og Vexelsagers retslige Behandling 171
17. Om Vexlers Prolongation, Novation og Præseription 173
18. Om Proforma-Vexler. Falske og forfalskede Vexler. Borteblevne Vexler 174
19. Om Discontering af Vexler. Caution paa Vexler 175
20. Om Vexelstempel 176
21. Om indenbyes Vexler 178

Egne Vexler — Sola Vexler — Tørre Vexler — Punkter, hvori Loven for indenbyes afviger fra den for trasserede Vexler

178—179
22. Forskjellige Vexelformularer 180
1. En almindelig trasseret Vexel med tilhørende Bagside 180
2. En indenbyes Vexel 181
3. En pr. Commission indkjøbt Vexel 181
4. En domicileret Vexel 182
5. En Commissions Tratte 182
6. Copi af Nr. 5 med tilhørende Bagside 183
7. En i Prima og Secundo udstedt Tratte, som tillige er forsynet med Nødadresse 184
8. En indenbyes Vexel i det engelske Sprog 185
9. En Sigtvexel i det engelske Sprog 185
10. En Messevexel i det tydske Sprog 186
11. En indenbyes Vexel i det franske Sprog 186
12. En trasseret Vexel i det franske Sprog med tilhørende Bagside 187
Syvende Capitel.
Om Courser.
1. Almindelige Bemærkninger 188

Definition — Forskjellige Courser — Coursseddel — Pari

188—189
2. Om Penge- eller Møntcourser 189

Al peso — Al marco — Pr. Mk Brutto — Pr. Mk flint — Kjøbenhavns Coursseddel paa Mønter

189—191
3. Om Fonds- og Actiecourser 191

Effectiv Værdi — Nominel Værdi — Reductionsforhold — Renteberegning — Kjøbenhavns Coursseddel paa Obligationer og Actier

191—194


4. Om Vexelcourser 195

Betydning af Arbitrage — Et storartet Exempel herpaa — Foranderlig og fast Valuta — Kort og lang Cours. Maaden, hvorpaa Coursen her noteres. Gunstig og ugunstig Cours. — Hvorledes ualmindelige Fluctuationer i Coursen fremkaldes — De vigtigste Handelspladsers Vexelcourser

195—204
Ottende Capitel.
Om Statspapirer og Actier.
1. Almindelige Bemærkninger om Statslaan, Statsindtægter og Udgifter 204
2. Om de forskjellige Slags Statsgjæld og de forskjellige Maader, hvorpaa den stiftes, forrentes og tilbagebetales 208

Funderet og svævende Gjæld — Creditbeviser — Uopsigelig — opsigelig — indenlandsk — udenlandsk — Frivilligt og tvungent Laan — Commissionslaan — Negocieret Laan — Subscriptionslaan — Forrentning — Amortisation — Convertering — Consolidering — Lottorilaan — Coupon — Talon — Indskrivningsbøger

208—214
3. Om den Sikkerhed, som Statspapirer yde, og de Betingelser, hvoraf denne er afhængig, samt statistiske Data til Bedømmelsen heraf 215

Statens Villie — Evne — Skatteevne — De vigtigste Staters Størrelse, Folkemængde, Indtægt og Gjæld

215—217
4. Om Handelen med Fonds 217

Penges Frugtbargjørelse — Speculation — Haussierer — Baissierer — Difference Forretninger — Rentefodens og de politiske Begivenheders Indflydelse paa Fondscourserne

217—221
5. Om nogle af de Fonds, der fornemlig forekomme i Handelen 221

a) Danske. Kongelige Obligationer. 3% dansk-engelske Obligationer. — 5% dansk-engl. Obligationer af Jan. 1864. — 5% dansk-engelske Obligationer af Novb. 1864. — 4% dansk-engl. Obligationer af 1850-61. — Creditforeningsobligationer. — b) Fremmede. Consols — Exchequers Bills — Rentes — Svenske Statspapirer — Østrigske Nationallaan — Spanske Passive — Græske Laan

221—230
6. Om Actieselskaber og Actier 230

Definition — Øiemed — Alm. Actier — Preferenceactier — Udbytte — Interimsbeviser — Generalforsamling — Direction — Repræsentantskab — Revisor — Decisor — Reservefond — Handelen med Actier — Bankactier og sjæll. Jernbaneactier

230—235
Niende Capitel.
Om Banker.
1. Indledende Bemærkninger 235

Definition — Oprindelse — Nytte

235—236
2. Om de forskjellige Slags Banker og deres Virksomhed 236

Statsbanker — Privatbanker — Girobanker — Depositobanker — Discontobanker — Seddelbanker — Laanebanker — Hypothekbanker

237—243
3. Om nogle af de vigtigste Bankinstituter 243

a) Danske: Nationalbanken — Privatbanken — Den private Laanebank — Provindsbankerne. b) Fremmede: Norge — Sverrig — Hamborg — England — Frankrig — Holland

243—262
Tiende Capitel.
Om Certepartier.
1. Almindelige Bemærkninger om Skibsbefragtning og Befragtningscontracter 262

Certepartiets Form — Hvem der har Ret til at bortfragte Skibet — Forskjellige Maader, hvorpaa Fragten fastsættes

262—267
2. Om de forskjellige Rettigheder og Forpligtelser, som opstaae ved Certepartiet 267
Ellevte Capitel.
Om Connossementer.
1. Almindelige Bemærkninger om Connosementets Betydning og Nytte 274

Definition — Hvorledes de flere Exemplarer af samme Connossement benyttes

274—277
2. Om de Forpligtelser og Rettigheder, som følge med Connossementet 277
Tolvte Capitel.
Om Havari og Bodmeri.
1. Almindelige Bemærkninger om Havari 281
2. Om Gros Havari 282


3. Om particulairt Havari 284
4. Om Bodmeri 286
Trettende Capitel.
Om Søassurance.
1. Indledende Bemærkninger 289
2. Om de forskjellige Slags Assurandeurer 291
3. Om Assurance Lovgivningen 296
4. Om Assurance paa Skib og Fragt 296

Betingelser for at Assurancen skal være gyldig — Risicoens Omfang

296—300
5. Om Assurance paa Ladning og imaginair Gevinst 300

Ladningens Vurdering — Forsikkringssum — Forsikkringsværdi — Police med Taxt — Risicoens Omfang — Policer med flere Taxter — Imaginair Gevinst — Beskadigelsens Taxation

300—307
6. Om Assurance paa Bodmeri- og Respondentiafordringer 307
7. Om Forsikkring af Præmien og Reassurance 308
8. Om Beregningen af den ved Gros Havari lidte Skade og dens Fordeling 309

a) Beregning af Skadens Størrelse — Skaden paa Skibet — Skaden paa Ladningen, b) Skadens Fordeling — Skibets Vurdering — Ladningens Vurdering — Fragtens Vurdering

309—312
9. Om den Assureredes Forhold til den forsikkrede Gjenstand og hans og Assurandeurens Forpligtelser i Almindelighed 312

Interesse i den forsikkrede Gjenstand. — Væddeassurance — Den Forsikkredes Pligter i Ulykkestilfælde — Skadens Anmeldelse — Protest — Søforklaring — Dispache — Abandon — Policen — Ristorno

312—315
PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1950. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1926.