Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/240

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Udvidelse har Seddelvæsenet sin store Betydning. Vel bleve Circulationsmidlerne ikke forøgede, saalænge Bankerne indskrænkede sig til kun at udstede Sedler for det Beløb i Mønt, som de havde liggende i deres Casse, men det varede ikke længe førend de gjorde Brug af den Tillid, der skjænkedes de af dem udstedte Papirpenge, idet de forøgede disses Antal langt ud over den Beholdning, som de havde liggende i rede Mønt. Bankerne benyttede deres Credit, og dette kom atter hele Samfundet tilgode, idet Bankerne derved sattes istand til at forstrække Handlende og Industridrivende med Laan i større Udstrækning end hidtil. Vel havde Bankerne nu ikke længere Penge liggende for hele det Beløb, hvorfor Sedler vare udstedte, men de havde andre Værdier saasom Vexler, Obligationer, Statspapirer og lignende Gjældsforskrivninger; thi Bankerne gave jo ikke deres Sedler ud, uden at erholde noget andet Værdifuldt istedet. Paa denne Maade saae Bankerne sig istand til at indvinde en stor aarlig Fortjeneste ved Udgivelsen af Sedler. Disse kostede kun Papiret og Trykningen, og naar de laante dem ud, fik de Benter af dem. Der laae heri en stor Fristelse for Seddelbankerne til at benytte sig af Seddeludstedelsen i større Omfang end ønskeligt, og de fleste Landes Bankhistorie viser os, hvor letsindigt man i denne Retning gik frem. Det var dog gjerne de forskjellige Landes Regjeringer, som i deres finantsielle Forlegenhed benyttede Seddelbankerne, af hvem de laante Sedler uden at give Værdier istedet, thi deres Løfter havde i Reglen liden Værd. Man overøste det godtroende Folk med Papirpenge, saalænge indtil Værdien paa disse var faldet saa betydeligt, at dette Middel til at lave Penge ikke mere lod sig anvende. Heraf lærte man efterhaanden, at Seddeludstedelsen let kan misbruges og føre de fordærveligste Følger med sig for Hele Samfundets øconomiske Udvikling, og at det aldrig gaaer an at betroe den til Landets Regjering. Man ind