Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/300

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


forstaaes en Afvigelse fra den almindelige lige Vei til Bestemmelsesstedet, kan dog finde Sted, uden at Erstatningskravet forspildes, i følgende Tilfælde 1) naar Skibet paa Grund af tilstødt Uheld eller Mangel paa Levnetsmidler, Forfølgning af Fjender (dog at den Forsikkrede ingen Skyld har deri) maa søge ind i Nødhavn; 2) naar det vil yde Assistance til et andet Skib, som er i Fare for at forgaae med Besætning, og 3) naar det vil redde etSkib, som er forladt af dets Besætning. I sidste Tilfælde ophører dog Assurandeurernes Risico, saalænge selve Afvigelsen staaer paa.

5. Om Assurance paa Ladning og imaginair Gevinst

Linder Benævnelsen »Varer«. »Ladning" eller lignende kan i Almindelighed alt Gods forsikkres; dog er der herfra gjort en Undtagelse med Hensyn til visse Varer, hvoraf de vigtigste ere: Guld, Sølv, Penge, Pengeeffecter, Juveler, Krudt, ulæsket Kalk og levende Dyr. Bestaaer Ladningen heraf, maa det være udtrykkeligt opgivet. Heller ikke tør noget af den assurerede Ladning ligge paa Dækket, i Skibsbaaden eller andetsteds over Dækket, medmindre det er anmeldt for Assurandeurerne, der ellers ingen Erstatning give. Sjeldent paatage de sig nogen Risico for Dækslast uden imod Stranding eller totalt Forliis.

Varerne kunne forsikkres for den fulde Værdi paa Ladestedet eller nærmeste Handelsmarked til den Tid, Afskibningen skeer, med Tillæg af Told, Provision og alle andre Omkostninger til ombord. Endvidere kan Varernes Værdi, naar det særligen begjæres, forhøies med Beløbet af den Fragt, Told og øvrige Udgifter, som skulle erlægges ved Ladningens lykkelige Ankomst til Bestemmelsesstedet, og disse Udgifter kunne ogsaa forsikkres for sig. Dog medfører