Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/167

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

hellig Dag, og da gives ligeledes Udsættelse til næstfølgende Søgnedag.

2) Naar Trassaten ikke vil acceptere Vexlen, overeensstemmende med dem Indhold, saaledes som nærmere omtalt Pg. 147.

3) Naar Trassaten ikke er at finde, g 32 bestemmer nemlig: »Ogsaa naar Trassaten ikke er at finde og intet Etablissement har paa Stedet, bliver Protest at optage, som da kan skee paa Notarialcontoiret.»

4) Naar Ihændehaveren af det girerede Exemplar ikke erholder det accepterede udleveret paa det Sted, hvor det ifølge førstnævnte Exemplar skulde findes. (Sammenlign Pg. 155).

Protest de non solutione optages i følgende Tilfælde :

1) Naar Acceptanten ikke betaler i rette Tid. Det er Vexel-Eierens Pligt paa Betalingsdagen at affordre Acceptanten Beløbet; thi af denne, der i Reglen vil være uvidende om, hvor Vexlen i Øieblikket befinder sig, kan det ikke forlanges, at han skulde opsøge sin Creditor. I sjette Afsnit have vi nærmere omtalt, hvad der forstaaes ved Betalingsdagen (nemlig den sidste af de 8 LøbeDage, naar undtages a vista Vexler), og dersom Acceptanten ikke indløser Vexlen paa denne Dag, kan Ihændehaveren, ifølge g 52, endnu oppebie den anden Dag derefter; men saafremt Betaling ei imidlertid erlægges, paaligger det ham, inden fornævnte 2 Dages Udløb (altsaa senest paa den 10de Dagl, at lade Vexlen protestere de non solutione.

2) Naar Acceptanten (eller en Anden) betaler en Deel af det Beløb, Vexlen lyder paa, skal Ihændehaveren, ifølge g 58, modtage samme og derfor give Afskrivning paa Vexlen, men for det øvrige Beløb lade optage Protest.

3) Naar den, hos hvem en Vexel er domicileret (Domiciliaten), nægter at betale den, skal Protesten ifølge