Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/166

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Accept, vil betale til Forfaldstid, bør dette og, under de ovenanførte Forudsætninger, tilstedes ham.«

Protest de non acceptatione optages i følgende Tilfælde:

l) Naar Trassaten nægter at acceptere. Ifølge g 29 er han pligtig inden 24 Timer at erklære, om han vil acceptere eller ikke, og saafremt han ikke inden fornævnte 24 Timer accepterer, bør Vexlen inden andre 24 Timer protesteres de non acceptatione. Imidlertid maa dette ikke forstaaes saaledes, som om Præsentanten under alle Omstændigheder er pligtig at protestere Vexlen inden de fornævnte »andre« 24 Timer; thi bemeldte g 29 bestemmer tillige, at, hvis Præsentationen er foregaaet tidligere end det efter Bestemmelserne i gg 27 og 28 var nødvendigt, da er det nok, naar Protesten iværksættes inden den i fornævnte Paragrapher fastsatte Tid. Indholdet af disse gg have vi allerede Pg. 143 havt Leilighed til at belyse, og der staaer herfor kun tilbage at bemærke, at endskjøndt Præsentanten saaledes i de færreste Tilfælde er tvungen til at protestere Vexlen inden de nævnte »andre« 24 Timer, idet nemlig Præsentationen i Reglen finder Sted langt tidligere end det efter gg 27 og 28 er nødvendigt, saa byder dog som oftest Præsentantens egen Interesse ham ikke at udsætte Protestens Optagelse, thi først naar denne er foregaaet, kan han holde sig til sine Formænd, og kun hvis Præsentanten tillige er Trassent (og altsaa ingen Formænd har), vil der være Grund for ham til at vente med Protestens Optagelse eller maaskee ganske at undlade den. Naar den Dag, paa hvilken Erklæring eller Protest skulde foregaae, er en Søn- eller Helligdag, skal der, ifølge g 29, gives Udsættelse til den nærmest følgende Søgnedag, og, kvis Trassaten bekjender sig til den mosaiske Tro, kan Vexlens Acceptation ei forlanges af ham om Løverdagen eller anden efter hans Religion