Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/143

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Præsentations-Dagen er den Dag, paa hvilken

Den Dag, paa hvilken Vexlen senest skal være foreviist til Betaling, vil være det samme som Betalingsdagen, og om denne have vi allerede talt tilstrækkeligt det Foregaaende. Der staaer derfor kun tilbage at undersøge, naar Vexlen i det Seneste skal være præsenteret for Trassaten, i den Hensigt at erholde hans Accept (præsenteret til Accept). Det paaligger nu ifølge Forord. g 27 »Ihændehaveren af enVexel, der er stilet a dato, at sørge for dens saa betimelige Tilstedeværelse, at den ei alene kan være præsenteret inden Forfaldsdagen, men og i fornødent Fald senest paa denne Dag protesteret« og da derhos g 29 bestemmer, at Trassatus er pligtig til inden 24 Timer at erklære, om han vil acceptere eller ikke«, vil det være nødvendigt, at man repræsenterer en Dato-Vexel i det Seneste Dagen før Forfaldsdagen. Er Vexlen derimod lydende paa at betales ved Sigt eller en vis Tid efter Sigt, da skal den, ifølge g 28 »være præsenteret til Betaling eller Accept inden 3 Maaneder, hvis den er trukken fra et Sted her i Riget eller i Hertugdømmerne, og, hvis den er trukken fra et udenrigsk Sted, inden 6 Maaneder, alt fra dens Udstedelse. Dog undtages herfra Vexler, som trækkes paa eller fra Island eller Færøerne, eller fra eller paa Pladser udenfor Europa, for hvilke Vexler Tiden forlænges til 1 Aar.«

Endnu er med Hensyn til Præsentation til Accept at bemærke, at man, dersom Trassaten bekjender sig til den mosaiske Tro, (ifølge g 29) ikke kan fordre Accept af ham paa en Løverdag eller anden efter hans Religion hellig Dag, og at man maa afvente hans Erklæring indtil den næstfølgende Søgnedag.

Da det ligger i Vexeleierens Interesse at sørge for, at Præsentationen til Accept skeer snarest muligt, forekommer det Tilfælde vel sjeldent i Virkeligheden, at en