Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/304

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Fuldmægtig tilføier denassureredeGjenstand indestaaer Assurandeuren overhovedet ikke. Derimod vil den Skade, der hidrører fra Ild, fjendtlig Overfald eller anden Vold eller foraarsages ved Skinets Undergang og Stranding kun blive godtgjort forsaavidt den overstiger 3 °/0. Endelig, og dette maa man især lægge Mærke til, godtgjøres al anden Skade kun efter de under 1 til 4 eivne Regler. Der nævnes saaledes en stor Mængde Varer, hvor saadan Skade slet ikke godtgjøres og andre, hvorpaa den, for at blive godtgjort, skal have naaet visse Procent.

Endnu maa man mærke sig den Forklaring, gom Conv. giver paa Stranding, og som vel undertiden kan være til Skade for den Forsikkrede, men ikke desto mindre maa ansees nødvendig for Assurandeuren. Ved Stranding forstaaes nemlig, at et Skib seiler eller driver paa O rund, og enten slet ikke kan komme af igjen, eller baade sidder saa fast, at det ikke kan komme af Grunden igjen uden særegne Foranstaltninger, saasom ved at benytte fremmed Hjælp, losse eller kaste Ladning, kappe Mast eller deslige, og derhos fa aer en betydelig Læk. Kommer Skibet af Grunden ved sædvanlige Foranstaltninger, saasom ved at hive paa Ankeret, maneuvrere med Seilene eller deslige, da er det ikke Stranding.

Bestemmelsen om at Skaden for at blive erstattet skal have naaet en vis Størrelse har givet Anledning til Benyttelse af Policer med flere Taxter. Istedetfor nemlig at assurere f. Ex. en heel Ladning Caffe paa 3000 Sække under eet for 60,000 Rdl., assurerer man hver 50 Sække for sig. De blive saaledes, med Nummer, Mærke og tilsvarende Værdi, indførte i Policen, og paa denne Maade vil en mulig tilstødt Skade lettere kunne andrage de fastsatte Procent, end naar Ladningen under eet var assureret, idet nemlig de beskadigede