Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/303

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

4. Paa alle andre Varer godtgjøre Assurandeurerne kun Beskadigelse, naar den overstiger 3 Hundrededele*).

»Paa Grund af saadan under Nr. 1—<lanført Beskadigelse, som Assurandeurerne ere fritagne for at erstatte, skeer dog ingen Afkortning i Erstatningen for de Varer, som formedelst en under Assurandeurernes Fare hørende Ulykke senere aldeles forgaae, eller paa anden Maade fortabes, til Assurandeurerne afstaaes efter Reglerne i g 168 (see Pg. 3141, eller i Tilfælde af Skibets Undergang eller Stranding maae sælges, med mindre Skibet imidlertid har været i Havn og der Oplysning er erhvervet om den forud lidte Beskadigelses Størrelse.«

»Forsaavidt Beskadigelsen ifølge det Foranførte skal have opnaaet en vis Størrelse for at blive erstattet, skal den virkelige Beskadigelse uden Hensyn til Omkostninger overstige de ovennævnte Hundrededele af den beskadigede Varesorts Værdi i ubeskadiget Tilsiand.«

»Flydende Varers Udlækning godtgjøres ikke af Assurandeurerne uden i Tilfælde af Stranding, Støden paa Grund eller Paaseiling, eller naar Skibet anholdes af nogen Regjering i længere Tid end 3 Maaneder. Dersom efter saadanne Ulykkestilfælde Varerne ankomme til Bestemmelsesstedet, skal i Erstatningen for de udlækkede Varer skee Afkortning for sædvanlig Udlækning.»

I Henhold hertil komme vi altsaa til det Resultat, at den Skade, som Assurandeuren ubetinget indestaaer Ladningseieren for, er den, som hidrører fra Gros Havari. Ligeledes indestaaer han ubetinget for den Skade, som lides ved Skipperens Svig og Uagtsomhed, eller hans Tilsidesættelse af de gjældende Love og Conventionens Forskrifter, med mindre Skipperen er Ladningseierens Fuldmægtig; thi for den Skade, som Eieren selv eller hans

  • ) I Varepolicerne bestemmes nu i Reglen, at Skaden ogsaa paa »alle andre Varer« skal overstige 10 °/„ for at komme til Erstatning.