Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/140

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


10) Trassatens Navn og Opholdssted sættes tilvenstre under Vexlens egentlige Indhold. Dersom Vexlen skal betales paa et andet Sted, end det hvor Trassaten boer (see Afsnit 13, Pg. 161), maa dette tillige anføres her, saaledes som paabudt i g 7.

6. Om Forfaldsdag, Betalingsdag, Løbedage, Respitdage og Præsentationsdag.

Den Dag, paa hvilken Vexlen skal betales, kaldes i daglig Tale dens Forfaldsdag, medens derimod Vexelloven ved Forfaldsdagen forstaaer den Dag, paa hvilken Vexlen skulde været betalt, dersom der ikke ved Lov var indrømmet Debitor en vis Henstand udover denne. Ifølge vor Vexellov tilkommer der nemlig Acceptanten af enhver Vexel en Henstand med Betalingen i otte Dage efter Forfaldsdagen. Disse otte Dage kaldes Løbedage, og den sidste af disse er Vexlens Betalingsdag. Kun a vista Vexler have ingen Løbedage, men skulle betales inden 24 Timer efter Præsentationen.

Da Løbetiden for Vexler i Reglen er fastsat til visse Maaneder eller Dage efter Udstedelses- eller Acceptationsdagen, kunde Beregningen af Forfaldsdagen let give Anledning til Uenighed mellem Debitor og Creditor, hvorfor der i Forord. g 48 er givet følgende Regel: Naar Vexlen lyder paa Maaneder, saa forfalder den samme Dag i Maaneden, som den er accepteret, eller a dato udstedt, uden Hensyn til Maanedernes forskjellige Dagetal. Altsaa er en den 28de Februar udstedt paa 2 Maaneder a dato lydende Vexel forfalden den 28de April. Men dersom det Datum, hvorfra der skal regnes, ikke findes i den Maaned, hvori Vexlen forfalder, bliver den sidste Dag i Maaneden den rette Forfaldsdag; altsaa vil den 28de Februar, eller i Skudaar den 29de Februar, være rette Forfaldsdag for en 2 Maaneders Vexel fra 29de, 30te eller 31te December. Hvor Vexlen nævner i Maaned,