Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/221

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


havde den ganske naturlige Indflydelse paa Statspapirerne, at de faldt; de engelske 2^, de franske lf °/0, og enkelte fremmede Papirer, som ere en stadig Handelsartikel paa de store Børser (russiske og østrigske) 4J og 5-J °/0.

En anden Omstændighed, som i høi Grad har Indflydelse paa Courserne paa Fonds, er de politiske Begivenheder. Capitalisten og Forretningsmanden elsker Freden, og blot Udsigten til Krig er tilstrækkelig til i hans Øine at forringe et Papirs Værdi flere Procent. Dette medfører ganske vist en stor Usikkerhed for de Personer, som blot midlertidigen have anbragt deres Capital i Statspapirer, medens det for Saadanne, som kun have kjøbt Papirerne for paa denne Maade at have et fast aarligt Udbytte af deres Penge, gjør mindre til Sagen. Det bør her ikke oversees, at meget af det, som gaaer under Navn af »politiske Nyheder«, kun er Opspind, som sættes i Omløb af »driftige« Speculanter, for derved at narre de mere Godtroende og forsøge paa at give Courserne et Stød i den Retning, som er hine meest beleilig. Ogsaa bør man lægge Mærke til at Frygten for, at der forestaaer Staten en eller anden Fare, i Keglen har større Indflydelse paa Courserne, end selve Faren, naar den endelig viser sig. Saaledes stode østrigske Nationallaan ved Krigens Udbrud i 1859 i 41 (S.), men den 12te Juli s. A., efterat der var sluttet Fred, hvorved Østerrig mistede hele Lombardiet, stode de i 67^ (K.).

5. Om nogle af de Fonds, som fornemlig forekomme i Handelen.

a. Danske.

1. Kongelige Obligationer. Disse Obligationer, der hidrøre fra den til forskjellige Tider stiftede indenlandske Gjæld, bestode indtil for faa Aar siden af omtrent 100 forskjellige Slags, nogle endog fra Frederik den Femtes