Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/225

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

stiller Foreningen sin Eiendom som Sikkerhed for dette Laan. Af Foreningen erholder han da et ligesaa stort Beløb i Obligationer, udstedte af Foreningen, og ved at sælge disse tilveiebringer han den ønskede Capital. Den af Eieren udstedte Obligation forrenter han i Reglen med 5 °/0, hvoraf Foreningen atter udbetaler de 4 som Rente af de af den udstedte Obligationer, medens den 5te °/0 anvendes deels til Administrationsudgifter og, deels til Amortisation. Disse Foreninger tilbyde Eiendomsbesidderen adskillige Fordele. For det Første kan han ved at indtræde som Interessent i dem altid gjøre Regning paa at erholde Penge tillaans, medens dette ofte kunde være ham umuligt, naar han skulde søge hen til private Capitalister. For det Andet er Laanet uopsigeligt, og for det Tredie opnaaer han ved aarlig at amortisere Laanet med en Brøk Procent at faae Laanet tilbagebetalt næsten uden at mærke det*). I begge disse sidste Punkter vilde ingen privat Capitalist kunne indrømme saa gunstige Vilkaar. Hvad der paa den anden Side altid vil vække Grundeierens Betænkelighed ved at indtræde i disse Foreninger, er den solidariske Ansvarlighed. Enhver, der indtræder i Foreningen , hefter nemlig ikke alene til denne for den laante Sum, men for to Trediedele mere, og forsaavidt Foreningen lider Tab, derved at en eller anden Interessent ikke betaler, hvad han skylder, bliver dette Tab fordeelt over de øvrige Interessenter i Forhold til deres Forpligtelser til Foreningen. Er f. Ex. en Eiendom taxeret til 15,000 Rdl., da laaner Creditforeningen ifølge sine Statuter kun derpaa 9000 Rdl., men Eieren hefter ikke destomindre solidarisk med de øvrige Interessenter for det fulde Taxationsbeløb,

  • ) I Statuterne for Østifternes Creditforening er det bestemt, at Debitor hvert Halvaar betaler 2^%. Heraf gaae 2°/0 til Renter, 5% til Reserve- og Administrationsfonden og |°/0 afskrives paa Gjælden, hvorved denne efter 46| Aars Forløb vil være betalt paa ca. |°/0 nær.