Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/192

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

foden. Er denne høi, tyder det paa, at Capitalerne med Lethed finde en frugtbringende Anvendelse; der vil desaarsag være saa meget desto mindre Opfordring til at anbringe dem i saadanne Papirer, hvis aarlige Rente sjældent overstiger 4°/0. Den Priis, hvortil Obligationerne kunne afhændes (Coursen), kaldes deres effective Værdi. Ved deres nominelle Værdi (Navneværdi) forstaae vi derimod den Sum, hvorpaa de lyde.

Noteringen af Courserne finder i Kjøbenhavn Sted paa den Maade, at Mæglerne paa et vist Klokkeslet under Børstiden forsamles, og en af disse opraaber de forskjellige Papirer efter hverandre. De tilstedeværende Kjøbere eller Sælgere tilkjendegive da, til hvilke Priser de ville modtage eller afhænde det opraabte Papiir, og paa denne Maade afsluttes altsaa de forskjellige Handler, forudsat at Kjøbere og Sælgere kunne enes med hinanden. Er dette ikke Tilfældet, bliver ikke destomindre saavel den Priis, hvortil Kjøbere findes, som den, hvortil der findes Sælgere, noteret. En Coursseddel er som Følge heraf inddeelt i flere Rubriker, een for Kjøbere,*) een for Sælgere,**) og endelig een med Overskrift »Gjort til».***) I denne sidstnævnte Rubrik indføres de Courser, hvortil Omsætning den paagjældende Dag har fundet Sted.

Med Hensyn til saadanne Statspapirer, som lyde paa fremmed Mønt er at bemærke, at disses Beløb efter den noterede Cours som oftest bliver reduceret efter et vedtaget fast Forhold, der altsaa bestandigt er det samme, uden Hensyn til, at Coursen paa den fremmede Mønt jevnligt forandrer sig. I Kjøbenhavn reduceres saaledes Obligationer, der lyde paa Sterling efter det faste

  • ) Gesucht, Geld, G. — Argent, A. — Demandé, D. — Money, Bid.

") Angeboten, Briefe, A, B. — Lettres, Papier, Offert, — Bills, Paper,

Asked. "") Gemacht xu, Price.