Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/163

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

betragte som Befuldmægtiget for Acceptanten, og har denne undladt at forstrække ham med Penge til Vexlens Indfrielse, vilde det jo være ubilligt at fordre, at han skulde præstere Betaling af sine egne Midler. At Domiciliaten saaledes staaer udenfor Vexelforholdet bevirker ogsaa, at Enhver, der skylder noget bort, lettere kan tilbyde sin Creditor Betaling ved en Vexel, accepteret betalbar paa en større Plads, end ved en Vexel, trukken paa denne større Plads; thi vi kunne acceptere en Vexel betalbar (domicilere den) hos hvem vi ville, men skulle vi give vor Creditor Tilladelse til for vor Regning at trække paa et andet Huus, da forudsætter dette, at vi have Credit hos dette Huus, og det er jo ikke altid givet, at Huset vil indrømme os en saadan.

14. Om Vexelprotesten, dens Optagelse, Form og Indhold.

Vexelprotesten er et Document, som udfærdiges af en offentlig Autoritet paa Opfordring af en Vexel-Ihændehaver, og som gaaer ud paa at bevidne, at Vexlen er præsenteret for rette Vedkommende, og at Betaling eller Accept ikke har været at erholde, samt at reservere Vexel-Ihændehaveren hans Ret overfor de andre Vexelinteressenter.

^Der gives to Arter Vexelprotest, nemlig protest de non acceptatione (af Mangel paa Accept) og protest de non solutione (af Mangel paa Betaling). En tredie Art Protest, den saakaldte Securitets-Protest, som optages, naar Acceptanten gaaer fallit inden Forfaldsdagen, omtales ikke specielt i den danske Vexelforord., men henregnes der til protest de non solutione.

»Protesten skal«, ifølge § 30, »udføres af Notarius publicus eller den Embedsmand, som, efter Loven og Anordningerne, udfører Notarialforretningerne. Skulde det Tilfælde indtræffe, at saadan Embedsmands Assistance ei