Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/70

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Bornholm. Touget mellem Møen og Bornholm er alt nedlagt, og den øvrige Strækning ventes færdig iaar.

Telegraphliniernes Længde udgjør i efternævnte Stater vedføiede Miletal. Tydskland med Østerrig 6000, Rusland 5000, Frankrig 4000, England 3500, Sverrig 900, Danmark (ved Begyndelsen af 1867) 206. — Paa de danske Linier befordredes i 1867 380,000 Telegrammer.


Tredie Capitel.
Om Capitalen og Crediten.

1. Om Capitalen.

Vi have i Begyndelsen af første Capitel viist, hvorledes Mennesket ikke ved sit Arbeide alene formaaer at frembringe Noget, og at Naturen og dens Kræfter stedse maae tages til Hjælp. Productionen vilde dog blive ringe, baade med Hensyn til Omfang og Beskaffenhed, naar ikke Mennesket i sine Bestræbelser tillige understøttedes af Capitalen. Tænke vi os den Enkelte udelukkende beskjæftiget med Tilveiebringelsen af sine øieblikkelige Fornødenheder, men virkende under saa gunstige Forhold, at han seer sig istand til at forskaffe sig mere, end han selv kan forbruge, vil der hos ham meget snart opstaae Tanken om at opsamle, hvad han faaer tilovers, og det Forraad, som han saaledes tilveiebringer, vil han søge at bytte mod andre Ting, som han ellers ikke vilde være kommen i Besiddelse af, eller han vil anvende den Tid, hvori han kan leve af dette Forraad, til at indrette sig bekvemmere Bolig, bedre Redskaber eller bedre Beklædning, end han hidtil har maattet nøies med. Paa denne Maade seer han sig lidt efter lidt mere vel udrustet til at overvinde Naturens Hindringer, og Udbyttet af hans Arbeide vil forøges i Forhold dertil. Fra en ringe Begyndelse gaaer Udviklingen efterhaanden hurtigere og hurtigere fremad; Slægter følge paa Slægter og tage i Arv