Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/69

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Toug nedlagt, men man var ikke heldigere end første Gang; Touget brast og henlaae i denne Tilstand, indtil man den paafølgende Sommer (1866) endnu udlagte et tredie Toug og samtidigt dermed fik hiint istandsat. Man havde saaledes 2 tjenstdygtige Touge, som senere uden Afbrydelse have vedligeholdt Forbindelsen. Den atlantiske Telegraphs Endepunkter ere Øen Valentia ved Irlands Sydvestkyst og Hearts Content paa New Foundland, en Strækning af omtrent 600 Miil. For tredive Aar siden, da der endnu ikke gik Dampskibe paa Atlanterhavet, kunde man ikke regne paa at faae en Meddelelse bragt fra London til Newyork paa mindre end 5 Uger; Dampskibene begyndte, og — nu behøvede et Brev kun mellem 9 og 14 Dage; dog var dette Intet mod Telegraphen: Børstiden i London er forbi Kl. 3, og et Telegram, som paa den Tid afsendes til Newyork, vil kunne være der samme Dags Formiddag Kl. 11, — det ankommer paa en Maade før det afgaaer; thi Newyork ligger saameget vestligere end London, at Dagen der begynder 4+34 Time senere end paa sidstnævnte Sted. — Da den her nævnte Telegraph ikke synes tilstrækkelig til ene at besørge Correspondancen mellem de tvende Verdensdele, paatænkes nu Udlægningen af et nyt Toug fra Brest til St. Pierre ved New Foundland. Det bekjendte store Dampskib »Great Eastern« er alt (Febr. 1868) ifærd med at tage dette Toug ombord, og den nye Forbindelse tør altsaa ventes aabnet i Sommerens Løb.

Danmark staaer i directe Forbindelse med Udlandet ved følgende tre undersøiske Telegrapher: 1) Fra Vedbæk Nord for Kjøbenhavn er der af Staten nedlagt et Toug over Hveen til Sverrig; 2) fra Hirtshals paa Jyllands Nordvestkyst har det »dansk-norsk-engelske Telegraphselskab« i 1868 nedlagt et Toug til Arendal og samme Selskab har ligeledes i 1868 nedlagt 3) et Toug mellem Søndervig ved Ringkjøbing og Newbiggen ved Newcastle. Et andet Selskab, »det dansk-russiske«, har erholdt Concession paa Anlæget af en undersøisk Telegraph mellem Møen og Libau, over