Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/253

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Provindsbankerne. Efterat forskjellige Andragender til Nationalbanken om Oprettelse af Filialer i Provindsbyerne vare af denne blevne afslaaede, fremkom i 1846 den første Plan til Oprettelse af én privat Bank udenfor Kjøbenhavn, nemlig i Odense. Denne Plan fandt Anklang, og Fyens Discontocasse begyndte sin Virksomhed nysnævnte Aar. Efterhaanden viste Trangen til saadanne Instituter sig større og større og siden 1850 er der oprettet en Mængde private Bankinstituter her i Landet. Deres Capital bestaaer tildeels af de af Actionairerne indbetalte Summer, men tillige i Reglen af saakaldte Indskudsactier, hvis Eiere have forpligtet sig til efterhaanden at indbetale det subscriberede Beløb, og som først naar Alt er indbetalt erholde deres Actiebreve udleverede, medens Banken indtil da forrenter de efterhaanden indskudte Summer. Disse Instituters Virksomhed har paa Grund af deres indskrænkede Capital ikke kunnet være meget betydelig, men de give dog Anledning til, at adskillige Summer, som ellers vilde ligge unyttige hen, finde en frugtbringende Anvendelse, og som det vil fremgaae af efterfølgende Liste har Omsætningen i de sidste 10 Aar næsten fordoblet sig. Fyens Discontocasse, der var den Første til at betræde denne her i Landet da ukjendte Bane, er stadigt gaaet i Spidsen for sine Collegaer. Dens Actiecapital blev i 1866 forøget til den forholdsvis betydelige Sum af 1 Mill. Rdl.; den var i 1858 kun 460,000 Rdl. De øvrige Bankers Actiecapital er derimod i dette Tidsrum kun forøget med ca. 30°/0. Med Undtagelse af Skive og Greenaa Discontobanker, for hvilke Opgjørelsen gjælder til respective 31 Decbr. og 30 Novb. 1868, er i efterfølgende Sammenstilling Bankernes Regnskab til 30 Juni 1868 lagt til Grund. Hvor en * findes i Udbytte - Rubriken, antyder dette, at der i Regnskabet mangler Oplysning om den fordeelte Dividendes Størrelse.