Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/265

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Skipperen en vis bestemt Sum ved Reisens Tilendebringelse. Naturligviis kan Skipperen fordre saamegen Ladning, at den baade er tilstrækkelig til at seile paa og til at tjene som Garanti for Fragtens Betaling.

Naar Fragten betinges in full vil det sige, at der er fastsat en vis Betaling pr. Tønde. pr. Læst eller pr. Pund, som skal udbetales Skipperen for det af ham paa Lossestedet udleverede Qvantum. Ved Caplaken forstaaes visse Procent (imellem og 15), som foruden Fragten betales Skipperen. Caplaken (Primage) var oprindelig en Godtgjørelse, som tilfaldt Skipperen, men nuomstunder bestaaer der gjerne . mellem ham og Rhederen en Overeenskomst med Hensyn til hvormange Procent (som oftest 5§) han skal have af enhver Fragt, og uanseet hvorledes Fragten er betinget, faaer han altsaa bestandigt den samme forholdsvise Andeel deraf. Ordet Caplaken betyder »Tøi til en Kappe«, og viser saaledes, at det oprindeligt har været en privat Indtægt for Skibsføreren. Det er nu ikke sjeldent, at Skipperen faaer en Slags Extragodtgjørelse, som benævnes Gratification (Gratuity) og bestaaer i en vis mindre Sum, f. Ex. 50 Rdl., 10 Lstl. Udbetalingen deraf er da ofte betinget af visse Omstændigheder, f. Ex. at Skibet ankommer til Bestemmelsesstedet inden en vis Frist, eller at Ladningen ankommer i god Condition. Gratiflcalioner ere derfor især i Brug, hvor Ladningens Conservation fornemlig afhænger af Reisens Hurtighed, saaledes i Frugtfarten.

At betinge Fragten procent vils finder undertiden Sted ved Forsendelsen af rede Penge eller ædle Metaller, dog fastsætter den ogsaa ofte pr. Unze.

Befragtning af Skibe ugeviis (eller maanedsviis) bruges kun sjeldent, saaledes undertiden af Spediteurer, som paa denne Maade leie Dampskibe, der skulle fare paa visse bestemte Router. Det er klart, at Befragteren ved denne Fremgangsmaade giver sig Skibsføreren