Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/266

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

temmelig meget i Vold, og den benyttes derfor ogsaa kun, hvor det vilde være umuligt at erholde Skib paa andre Betingelser.

Her i Landet have vi ikke noget betydeligt Fragtmarked, hvilket for endeel maa tilskrives den Omstændighed, at vort Land i Forhold til dets Udstrækning besidder en betydelig Deel gode Afskibningssteder og at Rhederierne ere fordeelte over hele Landet. Paa de større Markeder, navnlig London, finder der ofte Speculation Sted i Fragterne. Formodningen om, at der forestaaer et forøget Begjær for Skibe til en eller anden Fart, bevirker at Adskillige, uden selv at have noget Brug for Skibe, afslutte Befragtninger for senere at afstaae de saaledes erhvervede Rettigheder til Andre og derved tilvende sig en Fordeel. Naturligviis kan denne Speculation, som alle lignende, slaae feil, og Befragteren maa da finde sig i at lide et Tab.

Istedetfor at anføre af de forskjellige Punkter, som skulle indeholdes i et Certeparli, meddele vi som Slutning paa dette Afsnit et saadant fuldstændigt, hvorved man lettest vil kunne danne sig et Begreb om dette Document.

Cerleparti

mellem Herrer G. F. Ryberg & Co. og Capitain N. Arbo, afsluttet ved Mægler S. Hecksher.

Nicolai Arbo bortfragter herved sin førende Skonnert, »Navigateuren« kaldet, drægtig 80 Commerce-Læster, som er hægt, tæt, stærk og god, vel forsynet med gode Ankere, Touge, Seil og øvrige Skibsredskaber, vel bemandet og i alle Dele i fuldkommen god Stand til at føre Kjøbmandsgods over Søen, til Herrer G. F. Eyberg fy Co. til en Reise fra Kjøge til London med en fuld og beqrem Ladning Hvede, hvilken Befragterne have at levere, og hvormed Capitainen uden Ophold har at afseile til London