Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/230

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Forpligteiser selv under de sørgeligste Forhold. Deres Majestæt veed, at den offentlige Credit i en vidunderlig Grad bidrager til at udvikle alle Hjælpekilder i en Stat, medens disse Hjælpekilder udtørres, naar denne mægtige Løftestang falder bort.« Efterat have omtalt et af den græske Consul i London stillet Forslag til en bankerotmæssig Ordning af Gjælden bemærker Comiteen: «Udførelsen af Planer, der ere saa uretfærdige og true Grækenlands Creditorer med Ødelæggelse, vilde for bestandig sætte en Skamplet paa Landets Navn, og det vilde utvivlsomt have været uendeligt bedre for Deres Majestæt, om De aldrig havde sat Deres Fod paa Grækenlands Jord, end at De skulde give Deres Samtykke til en Udplyndring, der er uden Lige i nogetsomhelst Lands Historie.« —Foruden de her omtalte tvende Laan blev der i 1833 under Frankrigs, Englands og Ruslands Garanti' optaget et Laan paa 20 Mill. Udi., som forrentes. — I den nyere Tid har Grækenland gjort mange Forsøg paa at reise Penge i Udlandet, men bestandigt forgjæves.

6. Om Actieselskaber og Acticr.

Et Actieselskab er en Forening af flere Personer, som hver især have indskudt en Sum Penge og paa denne Maade tilveiebragt en større Capital, hvormed de til fælles Fordeel ville udføre et eller andet Foretagende. Disse Personer kaldes Actionairer.

Det maa ansees for urigtigt at danne Actieselskaber for at drive et Foretagende, der ikke fordrer nogen større Capital, end hvad mangen enkelt Mand byder over. Bestyrelsen (Administrationen) af et saadant Selskab kan aldrig haves saa billigt, som naar Foretagendet ligger i en enkelt Mands Haand, og hvormeget end lønnede Forretningsførere kunne interessere sig for det Foretagendes Held, som de ere satte til at vaage over, mangle de dog den