Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/18

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

4. Om de Personer, der beskjæftige sig med Handelen.

Til Handelsstanden i indskrænket Betydning, og i den Forstand, hvori vi til dagligdags tage Ordet, høre kun Saadanne, som sælge, hvad de selv have kjøbt i uforandret Tilstand. I en mere vidtløftig Betydning kan dertil henregnes Alle, som udbyde deres Producter til Salg, og Enhver, som derved finder Beskjæftigelse, altsaa Landmænd, Fabrikanter, Fragtmænd, Søfarende o. s. v. Vi tage her Ordet i den førstanførte Betydning, og dele derefter Handelsstanden i 5 Klasser, nemlig 1) Grossister, 2) Detaillister, 3) Vexellerere (Banquierer), 4) Speculanter og 5) Mæglere.

Grossistens Virksomhed bestaaer i at indkjøbe Varerne i større Partier og igjen udstykke dem til Detaillisten; denne udstykker dem da atter videre, saaledes at de afpasses efter Forbrugerens (Consumentens) Evne og Tilbøielighed. Grossisten letter Frembringeren Afsætningen, idet det nemlig for denne er langt bekvemmere at kunne sælge sine Producter i større Partier til nogle Enkelte, istedetfor at være nødt til at søge hen til de mindre Handlende, der hverken besidde Evne eller Leilighed til at kjøbe Meget ad Gangen. Ligeledes staaer Detaillisten sig vel ved at kunne hente sin Forsyning hos Grossisten istedetfor hos Producenten; han finder nemlig der et mere forskjelligartet Udvalg og behøver ikke at indkjøbe mere ad Gangen end han har Brug for. Ligesaa vigtig som Grossisten er for Detaillisten, ligesaa uundværlig er denne for Forbrugerne. Kun de færreste af disse besidde Midler til at indkjøbe deres mange forskjellige Fornødenheder i store Qvantiteter, og selv de Faa, som ikke mangle Midler dertil, vilde være meget slet tjente med at ophobe store Partier af de forskjellige Slags Varer, som de behøve. Mange vilde ligefrem mangle Plads dertil, og selv dem, der havde nok deraf, vilde kun høist ugjerne underkaste