Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/19

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

sig det Besvær, som en slig Ophobning vilde medføre, ikke at tale om, at det ofte vilde skorte paa det fornødne Kjendskab med Hensyn til Opbevaringen af Varerne. Det sees saaledes, at disse to Klasser af Handlende begge ere lige vigtige, saavel for hinanden indbyrdes som for Producenten og Consumenten; de lette hiin Afsætningen og denne Forsyningen, og gjøre dem det muligt at samle deres Kræfter om det, som er Maalet for deres særegne Virksomhed.

Det er saavel Grossistens som Detaillistens Opgave at tilfredsstille et vist tilstedeværende Behov, og dette Behov maa saa nogenlunde kunne beregnes ved Hjælp af den Erfaring, som Enhver høster i sin Virkekreds. Men forsaavidt disse Beregninger lade sig udføre med tilnærmelsesviis Nøiagtighed, vil den Handlende ogsaa med tilsvarende Sikkerhed kunne beregne Udbyttet af sin Virksomhed. Vel kunne Prisernes Dalen til enkelte Tider paaføre ham Tab, men dette vil da atter opveies derved, at hans Fortjeneste bliver saa meget rigeligere, naar Priserne gaae iveiret. Kun maa der, for at dette skal holde stik, være et nogenlunde uforandret Forhold mellem Størrelsen af hans Varebeholdning og hans Omsætning. At angive dette Forhold med Tal er naturligviis ikke muligt, thi det beroer først og fremmest paa den enkelte Forretnings særegne Beskaffenhed, og dernæst paa den Lethed og Hurtighed, hvormed en ny Forsyning lader sig tilveiebringe. Dette sidste afhænger i høi Grad af Samfærdselsmidlernes Udvikling og af den Afstand, hvori Kjøbmanden befinder sig fra de Steder, hvor han skal hente sin Forsyning. Paa den ringe og afsides Handelsplads maae derfor Lagerne stedse være større i Forhold til Omsætningen end paa den store. I det Hele bliver det altid en af de vigtigste Opgaver for Kjøbmanden, at være vel forsynet med, hvad han behøver til sine Kunders Tilfredsstillelse, medens han dog