Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/171

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


gammelt dansk Ord Hervexel. For at give Trassaten af denne nye Vexel fornøden Oplysning med Hensyn til, hvorledes Beløbet var fremkommet, sendte Vexeleieren ham en saakaldet Recambio-Regning. Nuomstunder benyttes Hervexlen sjeldent, og den omtales heller ikke i Vexelforord. Imidlertid er dette dog ikke nogen Grund til ikke at benytte den, naar det findes hensigtsmæssigt.

16. Om Vexelforpligtelsens Natur og Vexelsagers retslige Behandling.

I de fleste Lande er der, som vi allerede have havt Leilighed til at berøre. Pg. 124, ved Lovene tilsagt Vexelfordringen en særlig Beskyttelse, saaledes at Creditor har en større Sikkerhed for Gjældens Betaling, naar denne hidrører fra en Vexel, end naar den støtter sig til et almindeligt Gjældsdocument. De Forpligtelser, som for Debitor følge med Vexlen, ere derfor langt mere byrdefulde end de, der følge af en almindelig Gjældsforskrivning. Saaledes siger vor Vexelforord. i sin g 67: »Hvo som er forpligtet efter Vexelret, og ikke strax kan hetale, bør, efter Vexelcreditors Forlangende, uopholdeligen arresteres saavel paa Gods som Person. Den, som er benaadet med et Privilegium, som fritager ham for Arrest, skal, ved at udstede, acceptere, eller endossere Vexler, antages at have renonceret paa samme, ligesaa fuldt, som om han udtrykkelig havde fraskrevet sig slig Arrestfrihed. Dog, naar Nogen har opgivet sit Bo, bør den Befrielse, som maatte være ham forundt, til, uden Fare for Arrest, at kunne blive tilstede, ogsaa gjælde med Hensyn til Vexelgjæld.«

Vi see altsaa heraf, at den Vexeldebitor, der ikke kan opfylde sine Forpligtelser, maa være beredt paa, at Creditor lægger Beslag paa hans Gods, og for saavidt det ikke synes ham tilstrækkeligt, eller han af anden Grund maatte ønske det, forlanger Debitors Person