Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/172

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


belagt med Arrest, og g 68 føier til: »Fogden bør, for at iværksætte foranførte Arrest, ikke affordre Creditor nogen Sikkerhed, med mindre den Paagjældende benægter sin Underskrift, eller gjør nogen anden Indsigelse, der under Vexelprocessen vil komme i Betragtning. løvrigt bør Arresten strax forfølges til Thinge.«

Ligesom Creditors Stilling herved meget begunstiges, saaledes bliver Vexeldebitors Forhold i høi Grad byrdefuldt, og opfordrer ham til at anstrænge sig til det Yderste for at opfylde de ved Vexlen indgaaede Forpligtelser. Skulde dette nu være ham en Umulighed, da løber han en stor Fare ved ikke itide at opgive sit Bo til Skifterettens Behandling, thi kun derved kan han undgaae, at den enkelte Creditor gjør sig forlods betalt for sin hele Fordring til de andre Creditorers Skade, og tillige vil han derved befries for personlig Heftelse, idet Lov af 30. December 1858 indrømmer den, der har opgivet sit Bo, Arrestfrihed indtil Boets Slutning, dog i intet Tilfælde længere end eet Aar, og denne Befrielse kommer ifølge nysnævnte g 67 ogsaa Vexeldebitor tilgode.

Vex el sager ere saadanne, som anlægges mod Trassenter, Endossenter eller Acceptanter af Vexler til sammes Indfrielse, og der er indrømmet disse en hurtigere retslig Behandling. Da det imidlertid ikke kan være Kjøbmandens Sag nærmere at sætte sig ind i Spørgsmaal af denne Natur, hvis Afgjørelse dog ikke kan finde Sted uden en Sagførers Mellemkomst, skulle vi her indskrænke os til at bemærke Følgende: Vexelsager ere fritagne for at behandles ved Forligelsescommissionen. — De Indsigelser, der kunne reises, ere fastsatte ved g 69, og Debitor er derved forhindret i at forhale Sagen.— 1 de fleste Tilfælde kan den Sagsøgte kun erholde 8 Dages Udsættelse for at fremme sit Tilsvar i Sagen, og Dommen skal under almindelige Forhold afsiges 8 Dage efter Sagens Optagelse til Doms.