Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/292

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

som er opsparet i Aarenes Løb. Det er en Bestemmelse i Compagniets af Kongen conflrmerede Convention, at det paa intet Skib tør løbe en større Risko end 40,000 Rdl. Om Compagniet endnu besidder sin ovenberørte Eneret, er høist tvivlsomt, da dets Privilegier ikke ere stadfæstede ved de tvende sidste Thronskifter. Ogsaa i Udlandet har man forhen havt monopoliserede Søassurance-Compagnier. Saaledes var det i England indtil 1824 forbudt at oprette flere end de da bestaaende tvende, men som Følge deraf gik Forretningerne for en stor Deel over i Hænderne paa Private, indtil Forbudet hævedes, hvorefter en Mængde nye Compagnier dannedes. I Norge findes mange Søforsikkrigsselskaber, saaledes Bergens, oprettet i 1845 med 500 Actier a 240 Spd., Christianias, oprettet i 1853 med 600 Actier a 100 Spd., Porsgrunds, oprettet i 1853 med 600 Actier å 100 Spd., «Neptun« i Bergen, oprettet 1853 med 600 Actier a 200 Spd. For Sverrigs Vedkommende skulle vi nævne det i Stockholm i 1750 oprettede octroierede Søassurance-Compagni. — Alle de lier nævnte Selskaber have dog nærmest Betydning for den Plads eller det Land, hvor de virke. Derimod have Compagnierne i Hamborg en større Vigtighed, da de udstrakte Handelsforbindelser, som denne Plads besidder baade i og udenfor Europa, drage mange Assuranceforretninger dertil. Selskabernes Antal udgjør nogle og tyve, og den overtagne Risico har i de senere Aar været 7 a 800 Mill. Mk. Banco. Deres Actiecapital er omtrent 3 Mill. Mk. Bco. for hvert i Gjennemsnit. I Frankrig spiller den saakalte franske Lloyd i Paris Hovedrollen. Dette Compagni er grundlagt i 1836 med 6 Mill. Francs Capital, fordeelt paa 1200 Actier. I Forbindelse med den franske Lloyd staaer det saakaldte Bureau veritas. Dette holder Agenter paa de vigtigste større Handelspladser; disse besigtige Skibene og classificere dem, og gaae ogsaa Skibscapitainerne tilhaande med Raad og Daad i Havaritilfælde.