Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/102

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

102

Om Metallers Benyttelse til Penge

kostning kunne de bringes fra det ene Sted til det andet. Derfor er der deres Værdi næsten den samme overalt paa Jorden. 2) De tabe Intet i Godhed ved at opbevares; Jern og andre uædle Metaller angribes saavel af Luft som Vand; Guld og Selv paavirkes ikke heraf og lade sig kun angribe af enkelte stærke Syrer (Guld lader sig kun opløse i Kongevand, en Sammensætning af Salpetersyre (Skedevand) og Saltsyre. Sølv derimod kan opløses i Skedevand). Derfor finder man endnu adskillige ganske ubeskadigede Mønter, som have ligget Aarhundreder i Jorden. 3) De kunne ved Smeltning udstykkes i meget smaa Qvantiteter og igjen forenes uden kjendeligt Tab. De uædle Metaller tabe mere eller mindre ved Omsmeltning, ikke alene i Qvantum, men de fleste ogsaa i Godhed. 4) Deres Egenskaber ere overalt de samme; hvad enten de vindes i Floderne i Californien eller af Bjergværkerne i Dral, ere de dog, i fuldkommen reen Tilstand, af nøiagtig samme Godhed. Andre Metaller ere i denne Henseende høist forskjellige, hvorfor der tillægges dem en meget forskjellig Værdi, saaledes f.Ex. Jern. 5) Alle andre Varer fluctuere meget i Priis, og kunne ofte i bevægede Handelsperioder falde 50 pCt. eller stige 100 pCt. i Løbet af nogle Dage eller Uger.*) Guld og Sølv derimod, som er saa let transportabelt og saa let at opbevare, undergaaer ingen voldsomme Svingninger i Priis. Vel ere disse Gjenstande lige saa lidt som nogen anden undtagne fra den almindelige Indflydelse af Tilbud og Efterspørgsel, ligesom ogsaa deres Værdi sluttelig afhænger af Productionsomkostningerne; men Erfaringen lærer dog, at Priisforandringerne fra Dag til Dag ere meget ubetydelige, hvorimod man vel kan paavise, at der efter lange Aarrækker har fundet store Forandringer Sted.

*) Under Crisen i Hamborg i 1857 faldt i Løbet af faa Dage Sukker 40 pCt, Caffe 20 pCt., Huder 30 pCt. uden dog at kunne finde Kjøbere.