Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/64

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

deraf bestod der i det romerske Rige et Slags private Postholdere, som synes at have fortsat deres Virksomhed, efterat det romerske Rige var gaaet tilgrunde og dermed dets offentlige Postvæsen. Frankernes berømte Konge Carl den Store († 814) bragte atter Postvæsenet paa Fode i sit udstrakte Rige, men det gik efter hans Død fuldstændigt tilgrunde, væsentlig som Følge af den store Lovløshed og Mangel paa Eiendomssikkerhed, der i hine Tider var almindelig.

Efterhaanden som Civilisationen udviklede sig, blev Postvæsenet mere og mere en Nødvendighed, og da Hanseforbundet stiftedes i det 13de Aarhundrede oprettedes et Slags Brevforsendelse ikke alene mellem Hansestæderne men ogsaa fjernere liggende Byer. Dog maa Ludvig den 11te i Frankrig betragtes som Stifter af det første velordnede Postvæsen i Europa. Efter at dette var indført i Frankrig i 1464, udviklede det sig hurtig til stor Betydning, og allerede Ludvigs Efterfølger bragte det saa vidt, at Breve modtoges til Befordring til Udlandet. I Begyndelsen af det 16de Aarhundrede fulgte man i Tydskland og Nederlandene Frankrigs Exempel. I England indrettedes Postvæsen i 1635, i Sverrig 1637, i Spanien 1701, i Rusland 1718, i Nordamerika 1760.

I Danmark oprettedes den første Post (mellem Kjøbenhavn og Norge) af Christian den 4de Aar 1624 og 1653 indrettedes en Post mellem Kjøbenbavn og Hamborg.

Postvæsenet hører til de Institutioner, som stadigt og hurtigt ere gaaede fremad. Maaskee er dette en Følge af den livlige Berørelse, hvori de forskjellige Landes Postbestyrelser ifølge Sagens Natur have staaet til hinanden; enhver Forbedring har derfor stedse fundet hurtig Udbredelse.

En af de største Omvæltninger, som er foregaaet paa dette Omraade, er Indførelsen af det eensartede Portosystem. Tidligere var det nemlig almindeligt, at den for Brevenes Befordring betalte Taxt rettede sig elter